"an independent online kurdish website

از بدو اردوگاه نشتنی احزاب ملی کردستان ایران، جمهوری اسلامی در فکر الترناتیڤ سازی برای احزاب باسابقەی کوردستان ایران بود و این پروژە رە از طریق پەکەکە شروع کرد.hadi-arefi

جمهوری اسلامی طی این پروسە در را بەروی حزب کارگران ترکیە باز نمود، کە اولین شرط این فعالیت آزادانەی پەکەکە در کردستان ایران و استفادە از پتانسیلهای آن، عدوت با حزب دمکرات کردستان ایران بود، کە متاسفانە پەکەکە در این پروژە مستقیما بە بازوی سپاه پاسداران تبدیل شد.

چگونگی فعالیت آزادانە حزب کارگران ترکیە و هواداران حزب مذکور رو در داخل کوردستان ایران از کسی پوشیدە نیست کە داخل ضدبشری‌ترین رژیم جهان، شعار بژی بژی رو سرمیدادە و میدهند، کە بازگویی آن تکرار مکررات است. لذا چگونگی عملی نمودن پروژەی آلترناتیوسازی و انتظارات رژیم خمینی از این پروژە را واکاوی خواهم نمود.

بعد از سوم اسفند ٧٧، دستگاههای تبلغیاتی رژیم خمینی بە چاپ و نشر مضحکنامەهای آپو پرداختند و کتاب رهبریت و خلق، زبان و عمل انقلاب کە بیشتر بە خاطرات یک دزد و راندخوار شباهت دارد، تا افکار و اعمال یک شخص انقلابی، چاپ و انتشار یافتند کە جهت تنویر افکار عمومی تنها قسمت کوچکی از این کتاب را بە عنوان نمونە خواهم آورد.

 “بعضی از میوەهای زمینداران و ثروتمندان مثل انگور و پستە را میدزدیدم، انگور و پستەای را کە با رنج و زحمت و ریسک بدست میآوردم برایم با ارزشتر بود از میوەای کە بدون زحمت بدستم میرسید.”(زبان و عمل انقلاب)

این افکار آپو در اعمال کنونی پەکەکە و برخورد با دامداران و کولبران مرزی رنگ تقلیدی بە خود گرفتە و هر روز این اعمال آپو در نقاط مرزی کوردستان در جریان است.

 آپو جدا ازینکە از رشادت خودش در مورد دزی سخن بە میان میاورد، با فتخار از رشوەگیری خودش نیز پردەبرداری کردە کە برای نمونە میگوید: ” بعد از فارق التحصیلی در رشتەی اسناد و املاک بە دیاربکر برگشتم…. در دیار بکر مشغول کار ثبت زمینهای روستاییان بودم… در این شهر پول بسیاری بە دست میاوردم، برای اولین بار بود کە رشوەخواری را یاد میگرفتم.” (رهبریت و خلق /ل٣٧).

 در اینجا باید گفت: از کوزە همان تراود کە از اوست (گیا لەسەر بنجی خۆی دەڕوێتەوە)

در کنگرەی هفتم پەکەکە کە کنگرەای (فوق العادە و غیرعادی “نائاسایی”) بود، دستور تشکیل شاخەی پەکەکە برای بخشهای دیگر کردستان بە تصویب رسید.

درست زمانیکە انجمن‌های ادبی و فرهنگی در کردستان ایران فعالیت‌های گستردەای آ‌غاز نمودند و رژیم خمینی نیز بهانەای برای سرکوب انجمن‌ها نداشت، پژاک با کشتن نیروهای راهنمایی و رانندگی و هرازگاهی انتظامی، راه دوبارە رو برای سرکوب مردم کوردستان بە روی پاسدارن گشود. (پژاک تحت فرماندهی پکک و پکک هم تحت کنترل عوامل سپاه پاسداران)

از دیگر سو، دستگاههای تبلیغاتی پەکەکە فعالیتهای گستردە رو علیه احزاب باسابقە و مردمی کوردستان ایران شروع کردند و رهبریت این حزب از تلویزیونهای بیشمار خود عناوین دشمن‌منشانەای چون (احزاب کلاسیک، احزاب کمپ‌نشین، احزاب شکست خوردە و مردە) را شروع کردند. 

در این میان کە پژاک با جمهوری اسلامی درگیر بود، حزب کارگران ترکیە در ارومیە دفتر نمایندگی داشت!!!! کە بعد از مدت کوتاهی عثمان جعفری و شماری از کوادر پژاک بە دلیل پی بردن بە این مسالە کە از سوی پەکەکە بە صخرە گرفتە شدەاند، از پژاک جدا شدە و حزب اتحادیەی دمکراتیک کردستان رو تاسیس نموند و بعدها نیز شماری از کادرهای پەکەکە همچون کمال شاهین، سەلاح بەدرەدین بدستور پەکەکە در شهر سلیمانیە تصفیەی درون سازمانی شدە و ترور شدند و تنها شماری از سران پژاک از جملە بریار گابار (صالح گلینی) در رهبریت پژاک باقی ماند و اخیرا نیز، گابار از پژاک جدا شدە و در منطقەی تحت حاکمیت پارت دمکرات کردستان عراق پناهندە شد، (پارت دمکرات و پ کەکە میانەی خوبی با هم نداشتەاند و منطقەی پارتی برای مخالفان جمهوری اسلامی مکانی امن‌تر است)

هرازگاهی نیروهای پژاک در مناطقی از کوردستان با نیروهای انتظامی و راهنمایی و رانندگی درگیر میشد و طلفاتی از هر دو طرف بەجای می‌ماند کە آخرین مورد کشتن سرباز وظیفەی کورد اهل شهرستان بانە بە نام (یاسین خدیجی) و هیاهوی طرفداران پکک کە گویا لشکری رو از دشمن نابود کردەاند، گویای این واقعیت است.

یک ناظر سیاسی در حواشی کشتە شدن سرباز کرد مامور راهنمایی و رانندگی بدست نیروهای پژاک، نوشتە بود: “در سال‌های طولانی که دمکرات و کومله در کردستان درگیر مبارزه مسلحانه بودند برابر با یک قرارداد منطقی نانوشته، پاسگاه‌های ارتش و ژاندارمری و نیروی انتظامی از حملات مصون بود و آن‌ها هم عموما کاری به کار پیشمرگه‌ها نداشتند. جنگ بین پیشمرگه‌ها و سپاه پاسداران و بسیجی‌هایی برقرار بود که آمده بودند یا کردستان را از شر کردها آزاد سازند و یا شربت شهادت را بنوشند”.

در سالهای متوالی مبارزەی مسلحانەی کردستان علیە رژیم خمینی، شمار تلفات رژیم روزانە بیشتر از صد پاسدار بود، رژیم خمینی جهت سرپوش گذاشتن بە مسالەی کردستان، از بازتاب اخبار این کشتارها خودداری میکرد، ولی در حال حاضر کشتە شدن مامورین راهنمایی و رانندگی را بدست عوامل پژاک را بە گوش جهانیان میرساند و سیمایی همچون حماس فلسطین و حزب الله رو بە جهانیان نشان میدهد.

در اینجا چند نکتە حائز اهمیت است:

الف) جمهوری اسلامی بە دنیای غرب نشان میداد کە جنبش کرد در کردستان ایران یک حرکت تروریستی است نە یەک جنبش آزادیخواهی و مبارزە من همان جنگ علیە تروریسم است و شما کشورهای غربی در این پروسە باید همکار جمهوری اسلامی باشید.

ب) در داخل کوردستان ایران هم وانمود میکرد کە هیچ جنبش آزادیخواهی غیر از ورژن جدید بژی بژی، هیچ حزبی وجود ندارد و تنها راه مبارزە پیویستن بە این حرکت بژی بژیست، کە متاسفانە بنا بە این پروسەی مشترک سپاه پەکەکە، شمار زیادی از جوانان خونگرم کورد قوربانی شدند.

با توجه به قرائن و مستندات موجود می توان به این نتیجه رسید که توافق سپاه و پەکەکە، ناشی از منافع و روابط ریشه دار بین آنها و  می باشد. اکنون پ.ک.ک توسط حکومت سوریه و سپاه قدس تغذیه می شود که به فرماندهی قاسم سلیمانی که تمام عملیات های سرکوب مخالفان حکومت اسد رو در سوریە زیر نظر دارد.

در گفتگوهایی کە با آوارگان کورد سوری داشتەام تمامی قریب بە اتفاق آنان از دست پەکەکە آوارە شدەاند، کە ین خود گویای اهرم بودن این حزب کارگریست!! درکل نتیجه انقلاب مردم سوریه و سیاست ها و رفتار آینده جمهوری اسلامی ایران تعیین کننده سطح روابط ایران و پەکەکە خواهد بود.

پەکەکە تا زمانی که جنگ داخلی در سوریه همچنان ادامه دارد با حمایت ایران و رژیم اسد به حملات خود علیە جنبش ملیگرایانە ادامه خواهد داد در صورت سقوط رژیم بشاراسد و تضعیف موقعیت ایران در منطقه، احتمالا قدرت مانور تا حدود بسیار زیادی ضعیف خواهد شد.

 ولی با توجه به ساختار ایدئولوژیک حکومت ایران و سیاست خارجی تهاجمی‌اش، با ادامه روند موجود یعنی انزوای شدید بین المللی و منطقه ای ایران و بحران های اجتماعی و اقتصادی موجود در داخل ایران، رژیم خمینی از طرق مختلف درفکر استفاده از پەکەکە علیه دیگر نیروهای ملیگرای کوردستان خواهد بود.

 با این وصف احتمال اینکه روابط و همکاری حکومت ایران و پەکەکە در آینده  به شیوه امروزی ادامه داشته باشد و سپاه پاسداران هم با رویای تحقق اهداف ایدئولوژیک حاکمیت ایران کمک های لجستیکی، مالی، تسلیحاتی و نظامی به پەکەکە را تداوم بخشد و در قبال آن از پەکەکە مانند امروز به عنوان ابزار و اهرم فشاری علیه باسابقەترین حزب ملی گرا استفاده کند، دور از انتظار نیست.

نویتـرین هەواڵ و بابەت


فارسی