"an independent online kurdish website

سرانجام ماراتن دیپلماسى هستەاى کشورهاى پنج بعلاوە یک با ایران در روز چهاردە جولاى٢٠١٥ى میلادى در شهر وین بە هدف رسید و بە این بازى طولانى ،omer_sherifzade

خستە کنندە و بى فایدە حدالاقل بر روى کاغذ خاتمە دادە شد ٢٦ سال پیش در همین شهر و در همین روز تنها بە فاصلە کمتر از یک کیلومتر قرار بود توافقى دیگرى بە امضا برسد توافقى کە یک طرف آن دکتر عبدالرحمن قاسملو و طرف دیگر آن رژیم اسلامى ایران باشد قرار بر آن بود در آن توافق بە یکى از معضلات مزمن داخلى ( جنگ کوردستان ) خاتمە دادە شود اما دیپلماتهاى رژیم دینى ایران بە جاى قلم و کاغذ اسلحە صدا خفەکن با خود بهمراە داشتند و بە وسیلە آن اسلحەها جان رهبر فرهیختە کورد دکتر قاسملو را هم گرفتند بدون تردید محل و روز توافق هستەاى براى همیشە در حافظە کوردها بعنوان خاطڕە تلخ ترور رهبر محبوبشان باقى خواهد ماند.

 

اصولا مشکلات رژیم دینى ایران با جامعە جهانى یا بر عکس ، مشکلات هستەاى نبودە و نیست اگر چنین مى بود مى بایست خنثى کردن ایران بە سلاح هستەاى مورد استقبال اسرائیل ، عربستان سعودى ، مصر … کە از همپیمانان غرب در منطقە محسوب مى شوند ، قرار مى گرفت اتفاقا اصرار کشورهاى غربى بە ویژە آیالات متحدە امریکا با توافق با ایران مشکلات خاورمیانە را بیشتر و بیشتر خواهد کرد نگرانى کشورهاى منطقە هم درست از همین زاویە است.

استراتژى سیاسى امریکا در خاورمیانە بر اساس جامعە شناسى و پسکولوژى مردم خاورمیانە تنظیم نگردیدە بە همین دلیل مرتب در حال دگرگونى است تیم سیاست گزاران امریکا بە رهبرى بارک اوباما با نگاە امریکاى لاتین بە خاورمیانە مى نگرد و در پى آن است با یک نسخە واحد مشکلات ایران و کوبا را حل کند چیزى کە در اساس اشتباە است اتفاقا شناخت دولت جورج دبلیو بوش حدالاقل در مورد ایران و عراق دقیقتر و منطقى تر بود.

واکنش دولت آیالات متحدە امریکا بە ویژە شخص رئیس جمهور بە توافق هستەاى بسیار مبالغەآمیز بود پس از اینکە توافق هستەاى قطعى شد و بە سر تیتر رسانەهاى جمعى درآمد ، بارک اوباما در کاخ سفید در یک کنفرانس مطبوعاتى حضور یافت و بە سوآلات خبرنگاران پاسخ داد از چگونگى پاسخهاى رئیس جمهور امریکا شور و شوق فراوانى دیدە مى شد اوباما توافق هستەاى را بە عنوان دستآورد بزرگ دیپلماسى امریکا توصیف کرد شور و شوق رئیس جمهور امریکا نشان ازعدم شناخت ایشان از جمهورى اسلامى ایران بود.

 

امریکا بازندە اصلى توافق هستەا است چرا ؟

امریکا بر آن باور است کە توافق هستەاى دنیا را امن تر میکند ” در صورتیکە کارشناسان هستەاى اروپا اعتقاد دارند این توافق قدرت هستەاى شدن ایران را از بین نخواهد برد تنها آن را متأخر خواهد کرد. ” از آن بگذریم کە اساسا وجود پدیدە جمهورى اسلامى بە مفهوم ناامن شدن دنیاست امریکا بر آن باور است  توافق هستەاى رویکرد ایران را در قبال منطقە و جهان ملایمتر یا میانەروانەتر میکند ” اشتباە بزرگ امریکا این است هنوز سیستم رژیم اسلامى ایران را نمى شناسد سخنان على خامنەاى رهبر رژیم در روز عید فطر بهترین جواب بە خوش باوریهاى امریکا بود رژیم دینى ایران حکومتى انحصار بفرد است در چار چوب سیاست و قوانین متعارف بین المللى تعریف نمى شود.

توافق هستەاى کە با اصرار و اکراە آیالات متحدە امریکا انجام گرفت متحدین منطقەاى خود را نگران کردە و اعتماد آنها را نسبت بە امریکا دچار تردید نمودەاست بدون شک در آیندە براى پیشبرد سیاستهاى امریکا در منطقە بدون دردسر نخواهد بود.

 ” اعتقاد امریکا بر آن است اگر ایران از اجراى مفاد توافق نامە سر باز زند و از آن سرپیچى نماید ، مجددا تحریمها بر ایران باز میگردند ”  کارشناسان اروپایی معتقدند امریکا دگر بار نخواهد توانست اتحادیە اروپا و شوراى امنیت سازمان ملل متحد را در مورد اعمال تحریمهاى مجدد بر ایران با خود همراە کند تحریمهاى یکطرفە امریکا هم کارساز نخواهند شد حتى اگر از فیلتر کنگرە هم بگذرند.

امریکائیها امیدوار بودند ( هستند ) کە توافق هستەاى بازار پولى ایران را براى شرکتهاى امریکایی بگشاید این هم از اشتباهات محاسبەاى امریکاست بازار پول و اقتصاد ایران در مرحلە اول براى شرکتهاى روسى ، چینى ، ژاپنى  و در مرحلە دوم براى شرکتهاى اروپایی است کە در جریان تحریمها یا در جریان مذاکرات هستەاى کم تا بیش جمهورى اسلامى ایران را همراهى کردند.

 

جمهورى اسلامى ایران برند اصلى توافق هستەاى است چرا؟

وضعیت مالى رژیم اسلامى ایران بە موجب توافق هستەاى بهبود خواهد یافت دهها میلیار دولار از دارائیهاى رژیم کە بر اثر تحریمها بلوکە شدەبودند ، آزاد خواهند شد درآمدهاى دولت اسلامى ایران بە ویژە از ناحیە فروش نفت و گاز بصورت رادیکال صعود خواهند کرد.

فشارهاى سیاسى و روانى امریکا بر ایران یا بطور کلى از بین خواهند رفت و یا اینکە تعدیل خواهند شد رژیم دینى ایران بە لحاظ بین المللى موقعیت بهترى پیدا خوهد کرد.

رژیم اسلامى ایران بە لحاظ روانى بە این پیروزى احتیاج مبرم داشت تا بتواند صفوف خود را کە در چند سال گذشتە آسیب دیدە بود ، ترمیم کند بعید نیست کە بدنبال این توافق حصر خانگى بر موسوى و کروبى برداشتە شود و یا اینکە جریان اصلاح طلب در دور انتخابات مجلس آیندە شرکت فعال ترى داشتە باشد .

 

اروپائیها بیشتر بە جنبەهاى اقتصادى و بازرگانى توافق هستەاى مى نگرند بە همین دلیل هم بە نتایج آن نمرە برد ، برد دادند هنوز دو هفتە از انتشار توافق نگذشتە بود وزیر اقتصاد آلمان همراە با یک هئیت بزرگ اقتصادى وارد تهران شد تا قبل از همە قراردادهاى بازرگابى و اقتصادى را امضاء کند.

عدم استقبال دولتهاى منطقە از توافق هستەاى با ایران و نگرانى آنها بە آیندە این توافق از عملکرد و دخالتهاى رژیم اسلامى ایران در امور خاورمیانە در سالهاى گذشتە ناشى مى شود طبق مفاد این توافق پولهاى بیشترى بە صندوق مالى رژیم دینى ایران واریز مى شوند پول بیشتر در خزانە دولت دینى ایران بە مفهوم دخالت بیشتر ، بحران بیشتر و در نهایت جنگهاى بیشتر در خاورمیانە است از دید دولتهاى منطقە رژیم ایران با این پولها مى تواند دهها گروە بزرگ و کوچک دیگر را در منطقە مسلح کند ( چنین هم خواهد کرد ).

توافق هستەاى با کیفیتى کە انجام گرفت ، اعتراف بە اقتدار رژیم دینى ایران در منطقە خاورمیانە است رژیم اسلامى ایران اکنون در پنج کشور خاورمیان (فلسطین ، عراق ، لبنان ، یمن و سوریە ) حرف اول و آخر را مى زند مضافا  بر آن بر سیاست گزارى در سە کشور دیگر خاورمیانە ( افغانستان ، بحرین و اقلیم کوردستان ) دست بالا را دارد.

 

فاکتورهاى زیادى در بستن توافق اخیر دخیل بودند شاید پدیدە دولت اسلامى ( داعش ) بیش از همە تأثیرگزارتر بودەباشد اوباما مى پندارد میتواند در کنار جمهورى اسلامى ایران با داعش بجنگد غافل از این ماهیت صد امریکایی رژیم اسلامى ایران اگر از ماهیت ضد امریکایی داعش شدیدتر و بیشتر نباشد ، کمتر هم نخواهد بود.

 

بهتر آن بود امریکا و متحدین اروپائیش جهت منصرف کردن رژیم اسلامى ایران بە سلاح هستەاى از همان روشى استفادە میکردند کە در دهە نود میلادى در مورد رژیم آپارتاید در افریقاى جنوبى استفادە کردند یعنى برجستە کردن پایمال شدن حقوق بشر در ایران ، پایمال شدن آزادیهاى سیاسى و مدنى ، پایمال شدن حقوق میلیتهاى ایران … تا هم منافع مردم ایران تأمین میشد و هم منافع کشورهاى غربى.

 

نگاە کوردها بە توافق هستەاى با ایران

کوردها بە توافق هستەاى رژیم اسلامى ایران با كشورهاى غربى بە یک توافق فراهستەاى نگاە مى کنند پیآمدهاى این توافق براى کوردها خوشآیند پیش بینى نمى شوند از دید کوردها توافق هستەاى ایران با کشورهاى پنج بعلاوە یک این امکان را بە رژیم اسلامى ایران مى دهد کە بیشتر و آسانتر در امور کوردستان بە ویژە کوردستان عراق دخالت کند تا برنامەهاى ضد کوردى خود را بە اجرا در بیاورد از فرداى جلسات لوزان کە مسألە توافق هستەاى با غرب جدى تر شد ، دامنە دخالت‌هاى رژیم اسلامى ایران در خاورمیانە بطور عام و در عراق و اقلیم کوردستان بطور خاص  وسیعتر و عریانتر گردیدەاست کوردها بیم آن دارند کاهش فشارهاى ایالات متحدە امریکا بر رژیم ایران ( بدنال توافق هستەاى چنین خواهد شد ) فشارهاى رژیم اسلامى ایران بر جامعە کورد بیشتر شوند بە قول معروف ترحم بر گرگ  تیز دندانى بر گوسفند باشد.

 

رهبران و احزاب سیاسى کورد پیآمدهاى توافق هستەاى ایران را نگران کنندە ارزیابى کردند حزب دمکرات کوردستان ایران در بیانیە رسمى خود بە تاریخ ١٧/٧/٢٠١٥ میلادى مى نویسد … گذشتە بە اثبات رساندە در چنین حالتهایی فشار و سرکوب مردم بیشتر و وسیعتر مى شود در بیرون از مرزهاى مملکت هم جمهورى اسلامى ایران بە هم پیمانان منطقەاى خود همچون بشار اسد ، حزباللە در لبنان ، عوثیها در یمن  و الباقى گروەهاى بزرگ و کوچک تروریستى بیشتر یارى و کمک مى نماید…. ( جا دارد جهت تصدیق گفتەهاى حدکا پذیرفتن قطع نامە ٥٩٨ از طرف خمینى و متعاقب آن قتل عام زندانیان سیاسى ایران توسط رژیم ، یادآورى شود).

 

حزب دمکرات کوردستان از دیگر احزاب مطرح و جدى در کوردستان ایران است این حزب هم طى بیانەاى رسمى جوانب متفاوت توافق هستەاى را مورد تجزیە و تحلیل قرار دادە است در بخشى از موضع رسمى خود مى نویسد … حال کە بهانەی حملە و تهدید خارجی کم‌رنگ شدەاست، فرصت مناسبی برای ناچار ساختن ایران بە درپیش گرفتن رفتارهای منطقی و عقلانی فراهم آمدەاست و مجال مناسبی برای نیروهای کرد بشمار می‌رود کە بە شیوەی هماهنگ عمل نمایند. در این رابطە ما بعنوان حزب دمکرات کردستان همچون همیشە کلیەی گزینەهای مبارزە را مد نظر داریم و آمادەی هرگونە هماهنگی و همکاری هستیم.  

 

خوشبختانە کوردها بیدارند حوادث را پیش بینى مى کنند اجازە نمى دهند رخدادهاى ناگوار آنها را غافلگیر کنند هر دو حزب دمکرات ( حدکا و حدک ) در بیانیەهاى رسمى خود در تقابل با توافق هستەاى بر تداوم و استمرار مبارزە ملت کورد تا احقاق حقوق خود تأکید نمودەاند در چند ماە گذشتە شاهد جنب و جوش بیشترى از سوى نیروهاى کورد هستیم کە بسیار مثبت و امیدوار کنندە ارزیابى مى شوند.

 

شوراى امنیت سازمان ملل متحد در روز دو شنبە با اکثریت قاطع توافق هستەاى با ایران را تأئید و تصویب کرد مفهوم آن این است کە توافق مزبور از این بە بعد مشروعیت قانون بین المللى را دارا و لازالجراست اما بە زحمت بتوان گفت کە رژیم اسلامى ایران خود را متعهد بە اجراى کامل مفاد توافق نامە هستەاى بە ویژە آن بخش مربوط بە بازرسیهاست ، بداند این رژیم در گذشتە بە کرات بە اثبات رساندە کە نە تنها بە قوانین و قواعد بین المللى ارزشى قائل نیست بلکە حتى ارزشى براى قوانین خود هم قائل نیست.

 

ع ـ شریف زادە ـ ٢٣ى جولاى ٢٠١٥ى میلادى ـ آلمان

نویتـرین هەواڵ و بابەت


فارسی