"an independent online kurdish website

  شرکت در انتخابات مجالس مختلف  اعم از ”خبرگان  رهبری ، شورای ملی  یا شورای تشخیص  مصلحت ” برای جهت یا کسانی آمیختگی خاصی  با  سیاست ،sediq-babayi-

عملکرد و سرنوشت رژیم   بطور کلی دارند  و بقای منافع آنان با عمر این  سیستم  مترادف میباشـد  امری بسیار عادی  و خارج از انتظار  نخواهـد بود.

 

 اما برای آن دستە  از احزاب  ، سازمانها  شخصیات ، صنف و اقشاری کە از بانگ تا شام  بصورت رسمی و غیر رسمی  سخن از عدم مشروعیت  این نظام ، تکیە آن بر سرکوب  و عدم پاسخگویی  بە خواست حد اقلی جامعە  و تبدیل ایران بە  زندانی وسیع  در کنار دست اندازیهای  مخرب و آشوب طلبانە بە خارج از  ایران نیز میباشند ، آنان کە  اذعان  دارند  حکومت اسلامی از هیچگونە  ستمگری  علیە جدا باوران  و نارازیان  اعم از سیاسی،  دینی ، مذهبی ، صنفی و غیرە و غیرە  دریغ نورزیدە ، خیابانهای  کشور را  ممـلو از خاطرەهای وەحشتناک بدار آویختنها  برای قرنهای متمادی ساختە است  قدری جای تامـل دارد !

 

طیفی از دلبستگان ”نرمش قهرمانانە ”! ، جستە و گریختە  خلال نطقهای تکراری  علیەستمگری های رژیم اسلامی ایران  در بحبوحە انتخاباتی  کە از قبل نتیجە آن  در حد بالایی  برای همگان مشخص بودە  و هست  همگام  بابخشی هر چند اندک  از اپوزسیون   برای توجیە همنوایی  در لفافە  با سران رژیم  ( لزوم شرکت  در انتخابات)   متوسل بدلایلی میشوند  کە طی مدت ٣٦ سال گذشتە  از عمر این رژیم  و انتخاباتهای بر گزار شدە  کە بێڕنگی  آن محرز و کمترین روزنە امـیدی  برای نیل بە  گشایش  باقی نگذاشتە اند !

 

اخیـرا با شروع   انتخابات  ،، خوبرگان  و مجلس شورا،،  در ایران   بر آن پای میفشارند  کە    تحریمهای متوالی انتخابات نە تنها  نتیجە ای در بر نداشتە  بلکە خود بگونەای  مانع در گشایش  و پیشرفت مبارزات مدنی  و در نهایت عدم  دسترسی مردم  و حصول بە  روش صحیح مبارزە  و نیل بە نتایج  مثمر  بودە است .

 

آنان همچنین بر این نکتە اشارە دارند کە از جانب  اپوزسیون  بە مردم  امر و نهی شدە  بدین سبب بە انتخابات در  مسیر صحیح مبارزاتی  یاری ننمودە است و اکنون وقت آن  رسیدە  کە مردم را بحال خود گذاشت تا با انتخاب آزاد خویش   ڕاە را از چاە تشخیص دهند

 

        صاحبان چنین مواضعی  از طرفی وظایف خود را بعنوان نیروی انقلابی  پیشتاز و هدایت کنندە جامعە  برای ارشاد و روشنگری  فراموش   و از طرف دیگر  توجە بە مصوبات حزبی و برنامە ارائە شدە  خود  مبنی بر اینکە   ،، در چنین رژیمی رسیدن بە آمال و   آرزوهای    دمکراتیک  بوقوع نخواهد پیوست ، بر  مشروعیت نظام جمهوری اسلامی  مهر بطلان گذاشتە  با موجودیت وی سر  سازگاری   نداشتە و شعار نابودی  آنرا سردادەاند ،،   بفراموشی سپردە   اند  . 

 

نامبردگان  علیرغم چنین مصوباتی در برنامە حزبی خویش  قصد شرکت در نمایش ارسال نمایندگانی  بمجلس اسلامی دارند کە پیشا پیش بدون پردەپوشی التزام آنان بحفظ  ولایت فقیە محرز و طی عبوردادە شدن  از چندین فیلتر اطمینان بخش برای رژیم  در وابستی آنان جای شک و گمان بر کسی پوشیدە نیست

 

خود فریبی بیش نخواهد بود اگر چنین تصور شود   نمایندگان باصطلاح  منتخب مجلس  گویا ممکن است  مجال تغییر  و طرح بخشی از  خواستەهای مشروع  جامعە و فراهم نمودن امکان استحالە  حاکمیت را  هموار سازند

 

بقول  حاکم شرع کردستان  مردم در داخل  بە انتخابات باور نداشتە  و بدلایل متعدد  از جملە شایعاتی  کە عوامل رژیم در بحبوحە انتخابات مبنی  بر اینکە کسانی  مهر انتخابات بر شناسنامە خود  نداشتە  باشند  تحت پیگرد قرار گرفتە  و مزایایی از قبیل موقعیت شغلی ، یارانە  و غیرەرا  از دست خواهند داد  پخش نمودە بدین منوال  بخشی از مردم از سر  ناامیدی  و ترس از  برخوردهای شناختە شدە  و خشونت بار  بە پای صندوقهای رای میروند .

 

 پیداست در موارد مشخصی  نیز  تعهد و بیانیەهای  ماقبل انتخابات  منوط بر ایجاد گشایش  در وضح سیاسی و رفاهی  مردم تاحـد قابل توجهی  آنان را دچـار فریب  و خوش باوری  بە چنان  تعهدات خالی از عمل ساختە است .

 

 اکنون پس از گذشت ٣٦ سال  از فریب و نیرنگ  ، خشونت و قتل  و کشتار جوانان  ، توسل بە ترورهای شناختە شدە بە زنجیرەای  درون و برون مرزی ، توسعە انواح  زندانهای مخفی و آشکار حتی زندانی نمودن  همفکران مختلف السلیقە  و ڕد صلاحیت اعضای خانوادە  بنیاد گذار جمهوری اسلامی ، تجاوزهای ننگین  بعناوین مختلف  از ناموسی تا اسید پاشی بچهرە ڕهگذران  و مملو نمودن  زندانها از  انسانهای تسلیم ناپذیر  در مبارزە علیە این  رژیم داشتە و دارند  دیگر روزنەای برای امیدواری  در توجیە  همسویی با گفتە آقای خامنەیی (  گارانتی دوبارە جمهوری اسلامی با شرکت خود در انتخابات) نجوییم.

 

 تاریخ  در بطن خویش نمونەهای متعددی از این قبیل  مردم فریبی های متکی بە تبلیغات خالی از محتوادر ادعای پشتیبانی   مردم از اینگونە رژیمهای خودکامە و آزادی آنان در تعیین سرنوشت خود نمونەها دارد . ڕژیمهای مشابهی مانند  حکومت چاوشسکو در رومانی  ، صدام حسین (عراق) در جوار ایران  تا روزهای پایانی عمر ستمگرانە خویش  هر یک مدعی  پشتیبانی نود و اندی درصد از مردم کشورهای یاد شدە از رژیمشان بودند  .

 

 در چنین نظامهایی  بدیهی است و بدور از انتظار نخواهد بود کە ترس مستمر و وحشت از برخوردهای خشن  ، دادن وعدە و وعید و  امتیازهای حاصل از چاپلوسی بانحای مختلف  مردم را   بپای صندوقهای رای گسیل دارند تا بدین ترتیب چنین نمایشهای ساختگی  از پشتیبانی مردمی را برخ جهانیان بکشانند .

 

  رویهمرفتە آنچە مسلم است  تمرین تمرد از حرکت  در مسیر بقای ستمکاران  اگر چە برای بنتیجە رسیدن  زمان میطلبد  ولی سرانجام پیروزی  از آن مبارزین  معتقد و استوار   در باور بە منویات مبارزاتی  بودە و خواهـد بود.

 

خود فریبی و گام نهادن در  مسیر تکرار  و آزمایش مجدد  فریب دهندە   جز همگامی  با فریبکار  وهدر دادن   انرژی جامعە  در کند نمودن جریان انقلاب نخواهـد بود

 

صدیق بابایی     ١٧.٢.٢٠١٦

نویتـرین هەواڵ و بابەت


فارسی