"an independent online kurdish website

حافظ در غزل معروف خویش میگوید

shorsh-golkar-اگر چە عرض هنر پیش یار بی ادبی است

زبان خموش لکن دهان پر از عربی است

همین ایرانی پارسی این قدر در احیای لغت عربی، قواعد زبان عربی، صرف و نحو عربی، معانی و بیان بدیع و فصاحت و بلاغت زبان عربی کوشش کردند و جدیت نمودند، هرگز اعراب به قدر ایرانی پارسی به زبان عربی خدمت نکرده اند. مردم ایرانی پارسی اگر واقعا دارای اصالت و فرهنگ و تمدنی میبودند به جای اینهمه کتاب لغت و دستور زبان و قواعد فصاحت و بلاغت برای زبان عربی، کتابهای لغت و دستور زبان و قواعد بلاغت برای زبان فارسی می نوشتند و یا لااقل از ترویج و تایید و اشاعه زبان عربی خودداری می کردند. و این نشان از این است کە ایرانی پارسی هر انچە دارند از اسلام و عرب است برای همین هم هیچ وقت زبان عربی را زبان بیگانه ندانستەاند.

ایرانی پارسی مردمانی اند کە در طول تاریخ از فقر فرهنگی و عقدەهای درونی و مجهول الهویە بودن رنج بردەاند، مع الاسف بجای اقرار واقعیات و اشتباهات گذشتە خویش و تلاش جهت جبران آن، فرهنگ تحریف و دوروی و متقلب بودن چاپلوسی و ریاکارئ و زیرابزنی و توهم و دغل بازی را پیشە کردەاند و هیچ وقت ادعاهایشان با رفتاشان همخوانی ندارد و همیشە در تضاد است و این ،بزرگترین توهین و تعرض آشکار بە کرامت و شعور انسانی است

قلم بدستان ایرانی پارسی عقب ماندگانی هستند کە در قرن بیست و یک سخت مشغول انحراف و جعل تاریخ پر از تحقیر و تهی شان بە قصد تولید و ایجاد احساسات و رفتارها و افکار نژادپرستانە و راسیستی اند

و کاری کردەاند کە ایرانی پارسیها خود را برتر از بقیه می دانند و به ویژه به عرب ها و اسلام و تاریخ و تمدن عربی و اسلامی آنان به دیده تحقیر می نگرند و عرب ها را بدوی، متوحش، عقب افتاده و خونریز می دانند و صفات مذموم و ناپسندی را که شایسته خودشان هم هست، به آن ها نسبت می دهند. تقریباً همۀ ایرانی پارسیها، در نسبت دادن چنین صفاتی به اسلام و عرب ها اتفاق نظر دارند.

لازم بە ذکر است هدف نگارندە این سطور(ش.گ) تبرئە یا پشتیبانی از اسلام و عرب نیست.

بلکە رواج اسلام و عرب ستیزی و نژادپرستی ایرانی پارسی باعث در پردە ماندن واقعیات موجود شدە است

و شرایط پیش امدە کە گویا خون نژادپرستی ایرانی پارسی به جوش آمده و از اینجا و آنجا می‌شنویم و در گروههای اجتماعی می‌خوانیم که { اسلام و عرب‌ها چنین‌اند و چنان و در مقابل ما وارثان کورشی هستیم و

ایران زمین و تاریخ پر شکوه و بزرگ و متمدن ایران باستان…تنفر ایرانیان از اعراب هیچگاه پایان ندارد..این اعراب تاریخی سراسر توحش بربریت و قتل و دزدی وچپاول و غارت و هوچی گری داشته اند دارند و گویا تا ابد خواهند داشت..آنان در تاریخ هنر،تمدن و شکوفایی ذهن والای انسانی هیچ نقشی نداشته اند و جزو خشونت هیچ چیزی که به درد بشریت بخورد را ارائه نکرده اند.)

این موضوع تم اصلی حجم گرانباری از پیام‌هایی بوده است که مدام در فضای مجازی از طرف ایرانی پارسی دست به دست میشود و با باز تکثیر شدنشان، متواتر شده، توان و جرات نقد کردن را از ناقدان ستانده است

و بزرگترین هدف این ایرانی پارسیها از ترویج نژادپرستی و راسیست بودن را می‌توان فراموش کردن مسائل اصلی تهی بودن و مجهول الهویە بودن خود دانست. در این شرایط، نژادپرستی و خود برتربینی به مثابه مخدری عمل می‌کند که مانع از پرداختن به مسائل اصلی خود می‌شود. اگر کسانی وقت وانرژی خود را مصروف این کنند که از دیگران برترند، طبیعی است که این برتری مانع از آن خواهد شد که بپذیرند که مسائل حل نشده‌ای دارند و یا اینکه احتمالاً بپذیرندکه بدی‌هایی نیز دارند.

هدف دیگر ایرانی پارسی از رواج این چنین افکاری ابروی نداشتە و حفظ پرستیژە کاذبی است کە این متوهمان برای خود ساختەاند در حالی کە واقعیت اینست کە ایرانی پارسی هر انچە کە دارند مرهون این اسلام و عرب اند زبانشان کە بیش از ۸٠% عربیست نامهایشان عربی(محمدرضا ! ! !ا شاە) کە سردمدار این نژادپرستها و جاعلان تاریخ ساز و ایدئولوژی دروغین ایرانی پارسی متقلب و اهل تقیە بود در کتاب پاسخی بە تاریخ چنین مینویسد کە گویا امام زمان هم بە خوابش امدە.

و همچنین در 26مرادماە 1357 در یک مصاحبە مطبوعاتی کە ویدئوی این مصاحبە هم اکنون موجود است و در یوتیوب در دسترس است میگوید( کە ما بە شما وعدە تمدن بزرگ می دهیم و دیگران وعدە وحشت بزرگ،

مسلم است کە در موقع ادای سوگند در بدو پادشاهی بە دو چیز سوگند یاد کردەام،یکی حفظ مذهب شیعە اثنی عشری و دیگری حفظ استقلال و تمامیت ارضی ایران.

حالا اینکە خود من هم مسلمان معتقدی هستم بە جای خودش

هر چند این جاعلان و عقدەیهای ایرانی پارسی خودشان اینرا خوب میدانند کە به مانند ما ملت کورد نبودە و نیستند کە دارای تاریخ و تمدن و دین اصیل و واقعی و انکارناشدنی کە قبل از اسلام و عرب بودە، باشند ولی این ایرانی پارسی از طریق اسلام و عرب بود کە این چند استعدادهای هم نظیر ابوعلی سینا و ابوالنصر فارابی و ابو الریحان بیرونی و عمر خیام و خواجە النصیرالدین طوسی و مالا صدرا عالمان طبیعی و ریاضی و پزشکی و عارف را نیز پیدا کرد

ایرانی پارسی هر آنچە را کە دارند از اسلام و عرب است و بس.

چون قبل از اسلام و حملە اعراب، ایرانی پارسی در واقعیات بە جز توهمات روانپریشان وجود خارجی نداشتە است.

نویتـرین هەواڵ و بابەت


فارسی