"an independent online kurdish website

ایرانی پارسی و تفکر ایرانی پارسی صدها سال است از خون ملت کورد  می نوشد.shorsh_golkar12

..زالوهای خونخوار ایرانی پارسی هر بار با نوعی تفکر وجود تمامیت خواه و رادیکال خویش را بازتولید می کنند…زالوهای که در تمامی کوردستان وفراتر ازان درحال تکثیراند…زمانی بە نام دولت وملت ایرانی ،افکار پارسی وپان ایرانیستی به مهاباد لشکر کشی می کنند وپیشوا قاضی محمد  سمبول عدالت خواهی و رمز ملی کورد را اعدام می کنند .زمانی دگر در قالب پارسی تمامیت خواه اسلام  شیعی نمایان می شوند ودر قلب اروپا دکتر عبدالرحمان قاسملو ودکتر شرفکندی  منادیان دمکراسی و اشتی و انسانیت را ترور می کنند….ایرانی پارسی همان ایرانی پارسی است گاهی پان ایرانیستی وگاهی در لباس اسلامی.

 از نظر تاریخی پارسها مهاجرانی بودند کە از قبایل پراکندە و نیمە وحشی تشکیل شدە و از طریق راهزنی و زندگی سخت امرار معاش می کردند کە بعدها مثل مور و ملخ بە مادستان(کوردستان) سرازیر شدە و بعداز اشغال این سرزمین ، میراث و تاریخ و .. این مرز و بوم را مصادرە بە مطلوب کردند. و با تحریف و جعل تاریخ، بە خیال خود تمدنی را بنا نهادند. و بعدا توسط رضا میرپنج نگهبان اصطبل سفارت هلند کە بە واسطه انگلیسیها و برای حفاظت و حراست از منافع انها بە شاهی این کشور جعلی ایران گماشتە شد  عرصه اشغالگری را مدرنتر و انرا تداوم بخشید.

همانطور کە در این مختصر ذکر ان رفت اشغالگران ایرانی پارسی از بدو پیدایش و دست یابی بە اقتدار هیچ نوع حق حیاتی را برای گروە و ملتهای دیگر قائل نبودە و هموارە از استراتژی حذف ملتهای غیر پارسی استفادە کردەاند

و در نهایت چنین بینش و رفتار دارا بودن و تداوم بحران مشروعیت و استمرار تحجر فکری را برای ایرانی پارسی سرکوبگر به ارمغان آورده است ، که این هم نشئت گرفته از تداوم اشغال سرزمینهای ملل دیگر است . جای بسی تأمل است که نتیجه این نوع رفتار و سیاستهای نابخردانه اشغالگران ایرانی پارسی منجر به ازدیاد فقر و فحشا و قتل وناکارآمدی بروکراسی و ازبین رفتن آزادی بیان و نشونما و توسعه عقده ها و شکافهای ساختاری و بنیادی در تمام منطقە شده، همچنین نکتە مهم و تامل انگیز این است کە این اشغالگران ایرانی پارسی مدام در  مواجهه با ملتهای غیر پارس  همیشه از سیاستهای خشونت آمیز وارعاب و وحشت و ویرانکردن و ژنوساید استفاده کرده و با امنیتی کردن سرزمین ملل دیگر همچو کوردستان  در پی آسمیله کردن فرهنگی و ساختاری وذوب و از بین بردن زبان و فرهنگ آنها بوده و این رفتارهای متحجرانه و دور از شئون انسانی را به جای چاره یابی عقلای کە همانا اتمام اشغالگری و بە رسمیت شناختن حق تعیین سرنوشت برای ملل در بند ایرانی پارسی.

اشغالگران ایرانی پارسی در مقابل خواستهای مشروع وانسانی ملت کورد که همانا احقاق دموکراسی و ازادی  و عدالت  و برگرداندن حقوق غصب شدەی ملی برای ملتی که سالهاست در زیر یوغ وحشیگری حکومتهای مرکزی کە همانا اشغالگران ایرانی پارسی باشند، استثمار می شوند، برای نمونە خمینی یکی دیگر از سردمداران اشغالگر ایرانی پارسی رسما اعلام کرد که {لاکن دموکراسی چیزی غربی است و کافرانه و همه انسانها در حکومت اسلامی متساویند وطرح مسائل نژادی و قومی مردود است} به همین سبب  اشغالگران ایرانی پارسی بنابە فرهنگ و خوی دیرین خود با گلوله و آتش و کشتن پاسخ این ملت حق طلب را داد و تا به حال نیز سیاست مشت آهنین را در کوردستان اعمال می کنند.

هر چند لازم به ذکر است که از نظر اشغالگران ایرانی پارسی تمام کوردها متهم اند و با دیدی کاملا امنیتی به آنها می نگرد، که نتیجه این نوع رفتار رژیم اشغالگر ایرانی پارسی هم اکنون قرار گرفتن ایران جعلی در صدر کشورهای ناقض حقوق بشر است . علیهذا که مسئله حقوق بشر در فلسفه وجودی اشغالگران ایرانی پارسی چیزی بی معنا و غریب و نا مفهوم است وبه قول شاعر {عکس رخسار خورشید را از خفاش مپرس } و همچنین کە ذکر ان رفت خشونت و توحش نیز برآیندی نهادینه شده است در جهان بینی این  اشغالگران ایرانی پارسی است .

نویتـرین هەواڵ و بابەت


فارسی