"an independent online kurdish website

درراستای مبارزات حق طلبانه ی ملت کرد در کردستان ایران، رژیم دیکتاتورومذهبی ولایت فقیه بیشترازدودهه به میزان فعالیتهای اخیرحزب دمکرات کردستان ایران نگرانی و ترس ازخود نشان نداده است!ferzad-jlwezan

فعالیتهای تبلیغی و نظامی اخیر نیروهای پیشمرگ حزب دمکرات کردستان ایران درراستای حرکت جدید و پیغام نوروزی رهبری این حزب، درچند منطقه ی حساس و بافاصله جغرافیایی قابل توجه ازهم درداخل خاک کردستان ایران، نوعی ازشوروشوق وایجادجریان خونی تازه درراستای مبارزات ملت کرد را درسرتاسر کردستان ایران وحتی دردیگر مناطق کردنشین به ارمغان آورد. وهمچنین جواب دادن به انتظارات ملت کرد درداخل کردستان ایران بوده، که به موجب این اقدامات وفعالیتهای حزب دمکرات، ترس ونگرانی بزرگ وقابل توجه ای برای رژیم دیکتاتورایران ایجادشده است.

هدف اصلی و منظورازخیزش ومبارزات اخیرتوسط حزب دمکرات کردستان ایران درواقع، گویای این پیغام می باشدکه: اولا مبارزات ملت کرد در ایران، تا به بدست آوردن حقوق مشروع خود پابرجا بوده وهرگزاصل جوهرآن آرام نخواهدگرفت، وهمواره زنده بوده وهمچنین درراستا ودرخواست به حق ملت کرد درداخل ایران می باشد. ثانیا تاکیدویادآورکننده این مطلب است که، قضیه ای بنام کردستان ایران درشرایط خاص منطقه! همزمان با مبارزه بخشهای دیگر کردستان (ترکیه، عراق وسوریه) زنده ومطرح می باشد.

درچندسال گذشته، شاهد فعالیتهای زیادی ازطرف مخالفان رژیم ایران بوده ایم، ازجمله عملیاتهای نظامی که همواره ضرر و زیان جانی و مالی فراوانی برای رژیم داشته است، امااین فعالیتهابه نسبت اقدامات اخیر، موجبات نگرانی وترس جدی را برای مسئولان بوجود نیاورده ورژیم ایران درگذشته بە نسبت اقدامات وفعالیتهای احزاب مخالف خود بە میزان این بارمقابله وعکس نداشته است.

فعالیتهای ومبارزات جدید و اخیرحزب دمکرات کردستان ایران، علاوه براینکه موجب تاثیرات مثبت وفراوانی در داخل کردستان ایران وجامعه بین المللی شده، هم زمان مسئولان نظامی وسیاسی رژیم جهل وفساد ایران! را وادارکرده که حساب جداگانه و ویژه ای جهت مقابله بااین خیزش نوانجام دهند. ترس رژیم ایران ازفعالیتهای اخیرچند دسته ازنیروهای جان برکف حزب دمکرات (پیشمرگ)، باتوجه به اوضاع و تغییرات سریع ومتغیرمنطقه، معنی ومفهوم عمیقی دارد که عوامل ومسئولان ایران به خوبی اوضاع رادرک می کنند.

جنبش رهایی بخش ملت کرد درکردستان ایران درمیان تهدید و فرصت، تغییروتحولات امنیتی وسیاسی سریع منطقه، وهمچنین قویترشدن وپیدایش بازیگرهای جدید مانند حکومت خودگردان کردستان عراق وبطورعام جنبش ملت کرد در تمامی بخشهای کردستان (ایران،ترکیه،سوریه وعراق)، شرایطی را ایجادکرده، که جمهوری اسلامی ایران را وادار به تلاش مضاعف نموده تاشاید تغییروتحولات منطقه را به نفع سیاستهای خود مدیریت وکنترل کند. این در شرایطی است که رژیم ایران گرفتارمشکلات داخلی وبین المللی انبوهی مانند: عدم رعایت قوانین بین المللی وعدم توجه به چهارچوب حقوق بشر، وضعیت اقتصادی نامطلوب، مشکلات سیاستهای ناکارآمد داخلی، فساد اداری ومالی، بیکاری، موادمخدر، رواج فحشاء وفساداخلاقی وچندقطبی شدن درداخل خود می باشد، وشواهد دال برآن میباشد که ظاهرا هیچگونه راهکاروبرنامه ای جهت بهبود اوضاع داخلی ندارد.

رژیم دیکتاتور ایران درتلاش است که جغرافیای سیاسی کردستان عراق را به دو بخش تقسیم کند، تا بتواند پروسه ی ایجاد حکومت مستقل (سیاسی، اقتصادی ونظامی) را درکردستان عراق به قهقرا برده ودر راستای آن مبارزات ملت کرد واحزاب سیاسی کردستان ایران را سرپوش بگذارد. وبااین سیاست احزاب کرد ایران رادر کردستان عراق گوشه نشین کرده وبه مرورزمان آنها راگرفتار مسائل متفرقه ونفاق نموده وتحلیل نماید، وهمزمان به سرکوب وازبین بردن آن دسته ازنیروهای (سیاسی ومدنی) احزاب کرد مخالف خود درداخل بپردازد.

تهدیدات ونگرانیهای اخیر تعدادی ازکاربدستان و مسئولان بلند پایه سپاه پاسداران، به ازبین بردن حکومت خودگردان کردستان عراق، دلیل ونشانه ای اززنده بودن نیروهای پیشمرگ حزب دمکرات بوده و گواه براین می باشد که فعالیت این نیروها تاثیرات ویژه ای برعلیه رژیم درداخل ایران و بخصوص درکردستان ایران را داشته ودارند.

رژیم ایران به خوبی می داند احزاب ونیروهای مبارزکرد ودرمیان آنها حزب دمکرات کردستان ایران، باتوجه به اسکان چندین ساله در کمپهای کردستان عراق، همواره درداخل خاک کردستان ایران وحتی درمرکز ایران، دارای نیروهای کارآمد وتوانا بوده وبرای هرنوع تغییر وتحول در داخل آمادگی لازم را دارا می باشند. همچنین میداندکه، آنهاصرف نظرازدوری وبعدمسافت ازکردستان ایران، مبارزه وفعالیتهای خود راانجام داده و مردم کردستان به وجودشان امید بسته ودارای پایگاه وموقعیت اجتماعی،سیاسی وبین المللی ویژه ای می باشند. تهدیدات چند مدت قبل جانشین فرمانده سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ازتریبون نمازجمعه تهران برعلیه حکومت خودگردان کردستان عراق، تایید وگواه مناسبی براین ادعا است.

درحال حاضرسیاست مسئولان رژیم ایران، تمرکز و مقابله برعلیه آن دسته ازاحزاب وسازمانهایی میباشد که علاوه بر اینکه درمیان مردم جایگاه ویژه ای دارند، داری سابقه و توان مبارزاتی مسلحانه مقتدرانه درمقابل رژیم ایران می باشند.

تنها راهکار و اقدام جدی و موثر درحال حاضر برای تمامی احزاب وسازمانهای مخالف رژیم دیکتاتور ایران حمایت و پیوستن به این خیزش و هوشیار کردن مردم در داخل می باشد.

فرزاد جلوزان

٢٨/٥/٢٠١٦

نویتـرین هەواڵ و بابەت


فارسی