"an independent online kurdish website

اگر احزاب، سازمان یا گروههای سیاسی نتوانند ازفرصتها استفاده کرده وبا درنظرگرفتن تمامی شرایط به نفع استراتژی وسیاستهای خود بهره مناسب رادریافت کنند،ferzad-jlwezan-

باید درساختارونگرش مبارزاتی تجدید نظرجدی به عمل آورند. واگردرانتظار وقوع معجزه ای برای دگرگونی جامعه وایجاد شرایط مطلوب باشند، همان بهترکه صادقانه و باصراحت مواضع خود را به روشنی بیان نمایند، تا مردم گرفتار سیاستهای بی هدف ومبهم نشوند.

اگرطی بیست سال گذشته درراستای مبارزات حق طلبانه ملت کرد، وقفه ای پیش نمی آمد! شاید امروزنیازی به استراتژی جدید درمبارزه حزب دمکرات کردستان ایران بنام “راسان” (خە باتی شار و شاخ یا مبارزه کوه وشهر) نمی بود.

اگر احزاب کرد می توانستند رهبری مبارزه علیه رژیم آخوندی را بصورت حضور فیزیکی مداوم درکوهستانهای کردستان وهمچنین باحضوری همه جانبه درداخل شهرهای کردنشین ودرمیان مردم خود مدیریت کرده، شاید امروزنیازی به راسان نمی بود. (هرچند بخشی ازاین خیزش کە مردم کردستان می باشند، درعمل ثابت کرده اند که می توانند به عناوین مختلف وباتحمل هزینه های آن همواره در صحنه حضورداشته باشند.)

درتعریف مفهومی راسان می توان گفت که، تمامی فعالیتها ومبارزات (مسلحانه، مدنی و…) به صورت استراتژی واحد وبامدیریت سیاسی همه جانبه درراستای سرنگونی نظام دیکتاتور جمهوری اسلامی ایران دریک حرکت گسترده ومنسجم به نام “راسان” جمع می گردند.

نارضایتی عامه مردم درتمامی ایران وبطور چشمگیر وویژه درکردستان، همان نیرو وپتانسیل برای مبارزه علیه این نظام دیکتاتور است. باتوجه به انواع سرکوب وفشارهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، قومی، مذهبی، اقتصادی و…مردم چشم به راه حرکت وجنبشی رهبری شده ازطرف احزاب محبوب خود می باشند. این بدان معناست که، لازم وضروری نمی باشد تمامی اقشارجامعه بصورت مسلحانه مبارزه کنند بلکه کلیه فعالیتهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی ومدنی برای یک هدف مشخص برنامه ریزی شده ودراین راستا قرار می گیرند.

رهبری سیاسی بامدیریت دقیق وحساب شده، باید تمامی ظرفیت های وپتانسیل های جامعه رادرنظر بگیرد. ودرتلاش باشد بصورت همه جانبه ومنسجم این پتانسیل ها رادرجهت اهداف ونیاز ملت خودهدایت ورهبری نماید. ازوظایف اصلی ومهم احزاب مخالف رژیم حاکم ایران، دقت وتوجه به تمامی قشرهای ستم دیده جامعه بوده که هرکدام به نحوی گرفتار وزخم خورده سیستم حاکم می باشند.

برای درک بهتر وروشن شدن مطلب، نمونه ای ازده ها نمونه ستم حاکم بر مردم رابیان می کنم: معضل اعتیاد وترویج آن در ایران وبه شکل ویژه در مناطق کردنشین برکسی پوشیده نبوده وبرای همه واضح ومبرهن است که، عامل اصلی اشاعه وترویج آن حکومت ولایت فقیه می باشد. به طورکلی هنگامی که عضوی دریک خانواده گرفتار مواد مخدرمی شود تمامی خانواده وحتی خویشاوندان ودوستان خود را به نحوی درگیر وگرفتار می کند. واین یعنی دیگران ازوضعیت موجودناراضی بوده وبه نحوی خواهان تغییر وایجاد شرایط بهتری برای زندگی می باشند. واین بخشی ازهمان پتانسیل لازم برای مبارزه است.

مثال بسیار واضح دیگر، درصد بسیار بالای جوانان تحصیل کرده وبیکار بوده که خود وخانوده هایشان ازوضعیت موجودگریزان ودر انتظار تغییر شرایط می باشند. این دو مورد و موارد بسیاری دیگر همان پتانسیل ونیروی خفته! بوده که توانایی ومدیریت احزاب ورهبران است، تمامی این نیروها را متحد ودر راستای سرنگونی نظام دیکتاتور حاکم هدایت نماید.

حزب دمکرات کردستان ایران باتحلیل ومطالعه ای صحیح از اوضاع داخلی، خارجی ومنطقه ای وهمچنین وضعیت لرزان و بی ثبات ومملواز تفرقه حکومت مرکزی ایران، ازاوایل سال جاری تصمیم به عملی کردن طرح واستراتژی جدید خود به نام (راسان) درمنطقه نموده است.

تغییر تاکتیک واستفاده از فرصتهای موجود از مهمترین ویژگیهای یک حزب مبارز، باتجربه وکارآمد می باشد. بطور طبیعی نیروی اصلی و تاثیرگذار عامه مردم می باشند. براین اساس از مهمترین و اساسی ترین عامل حرکت وخیزش (راسان) درخواست مستقیم وغیرمستقیم مردم ستم دیده کردستان بوده است. سابقه وصداقت حزب دمکرات کردستان ایران درطول تاریخ مبارزات و در راستای احقاق حقوق ملت کرد، واستراتژی جدید این حزب، رهبری جنبش ملت کرد را برای چندمین بار تایید می نماید.

هرچند درادامه این حرکت سرنوشت ساز انتظار و امید به همکاری احزاب کرد می رود. وبه عبارت دیگر تمامی مدعیان، دلسوزان وسیاستمداران مردمی، درراستای این خیزش وبنا به درخواست ملت خود، بهتراست که صادقانه و همصدا با این حرکت همراه شوند.

اگر در بیست سال گذشته عوامل مختلفی، ازجمله خوانش نامناسب و غیرصحیح! از مبارزه بر علیه رژیم جهل وفساد ایران وقفه ای طولانی در مبارزه ایجادکرده بود، امروز مردم آگاه هیچ عذری را نخواهند پذیرفت وانتظار فعالیت و مبارزه را ازتمامی احزاب وجنبش ها دارند.

مبارزه کوه وشهر (شاخ وشار) همانگونه که ازنام آن مشخص می گردد، صرفا یک نوع مبارزه و آن هم از نوع مسلحانه نمی باشد. راسان یک خیزش همه جانبه است: راسان سیاسی، راسان فرهنگی وادبی، راسان رسانه ای، راسان اقتصادی ومالی و… راسان از لحاظ واژه ای شاید کلمه ای جدید به نظربرسد، اما از لحاظ مفهومی همان ادامه راه مبارزه و تمامی فعالیتهای ملتمان بوده که سالها باآن زندگی کرده اند وباتمام احساس آن را درک می کنند.

وظیفه ومسئولیت همگان بوده که باخوانش دقیق، راسان را به مانند موتورمحرکه و مداوم در جهت مبارزات حق طلبانه ملت کرد ودردامنه ای وسیعتر در سرتاسر ایران تقویت وهمکاری نموده و باهمکاری همه جانبه (مادی ومعنوی) ومتحدکردن تمامی اقشاروافکار جامعه برای پیشبرد راسان نهایت تلاش خود را بنماییم.

سالهاست  تمامی شواهد حاکی ازآن بوده، مردم ایران به شکل عام و ملت کرد درکردستان ایران به شکل خاص باسیاستهای خودخواهانه رژیم ستمکار ولایت فقیه درتضاد می باشند. تنها پاسخ وابزار سیستم حاکم در برابر منتقدان ومخالفان خود همواره ارعاب، تهدید وسرکوب بوده، وبجز قشرخاص واقلیتی که به نحوی منافعشان در گرو ادامه حیات حاکمیت موجود است، تمامی اقشارجامعه ازستمهای این نظام دیکتاتور به تنگ آمده وخواهان دگرگونی در وضعیت می باشند.

حزب دمکرات کردستان ایران با درنظرگرفتن تمامی شرایط موجود وبا مطالعه دقیق از شرایط حاکم در داخل ایران وتحلیل اوضاع منطقه وجهان وهمچنین توجه به پتانسیل های اشاره شده، حرکت راسان را تارسیدن به نتیجه مطلوب ادامه داده و رهبری می نماید.

فرزاد جلوزان

2016/12/08

نویتـرین هەواڵ و بابەت


فارسی