"an independent online kurdish website

از آغاز اعتراضات عمومی مردم سوریە و شدت یافتن آن و نهایتا تبدیل بە درگیریهای مسلحانە بین گروههای مسلح از یک سو با رژیم دیکتاتور بشار اسد از سوی دیگر،aref-shexahmadi

متأسفانە رژیم جمهوری اسلامی کە اساس آن بر تفرقە افکنی و شیطنت استوار است با یک سیاست مداخلەگرانە و فتنە جویانە بە حمایت آشکار از کشتار روزانە زنان و کودکان بیگناە سوریە توسط رژیم آن کشور برخاست.

رژیم ولایت فقیە با فرستادن همزمان کمکهای مالی و لجستیکی و آدمکش های فراوان از سایر کشورها، مانند یک داعش شیعی در مقابل داعش بغدادی سنی وارد صحنە جنگ ویرانگر و فرسایشی سوریە شد.

با تصرف شهر موصل و بسیاری از مناطق اهل سنت در عراق توسط گروە تروریستی داعش، جنگ فرقەای تمام عیاری درگرفت کە کلیت رژیم ولایت فقیە از آن خشنود بود چرا کە با  ورود داعش می توانستند بە مداخلە آشکار خود در امور کشور عراق پرداختە و خطر حملە این گروە تروریستی بە “عتبات عالیات” را بهانە حضور نظامی خود قلمداد کند.

با بدتر شدن اوضاع انسانی موج گستردە آوارەگی در پی وحشت از جنایات وحشیانە داعش بغدادی و داعش خامنە ای بە اقلیم کردستان عراق آغاز گشت. سپاە قدس رژیم ایران هم با فرماندهی پاسدار قاسم سلیمانی و دیگر گروههای جنایتکار حامی سیاستهای ایران در عراق همانند “حشدی الشعبی” و “عصائب اهل حق” و غیرە…، دقیقا اعمال جنایتکارانە داعش بغدادی را با ابداعات عجیب تر و در مقیاسی وسیع تر در حق مردم عراق شروع کردند.

ترور و آدمکشی پدیده‌ای است که قدمتی برابر عمر تاریخ بشر دارد. در تاریخ جنایات جنگی بشر، شیوه های گوناگون کشتن و قتل وعام مشاهدە می شود کە قبل از ادیان هم وجود داشتە است و ترور تنها مختص بە یک دین و آیین خاص نیست. اما در ایران پس از اسلام بیش از همە در ترور و کشتن سازمان یافتە گروە ” فدائیان حسن صباح” گوی سبقت را در این زمینە از هر دستە و گروە دیگر آدمکش و تروریست ربودە است.

“حشاشین” اصطلاحی بود که اروپاییان در آن زمان برای فدائیان اسماعیلیه به کار می‌برند. حشاشین در قرن پنجم و در عصر ملکشاه و سلطان سنجر سلجوقی به فرقە وحشت آوری تبدیل شدند که رقبای خود را به سبک ترور با کاردهای مخصوص به قتل می‌رساندند.

در تاریخ ایران پس از اسلام، فداییان اسماعیلیه نخستین سازمان‌ تروریستی بودند که با سازمان‌یافتگی خاص اهداف مشخص سیاسی- مذهبی خود را دنبال می کردند. در آن زمان صلیبیان اروپا با اسماعیلیه روابط پنهانی داشتند، زیرا نشانه‌ای معقولی هم وجود ندارد که تروریستهای این فرقه حتی یکی از امراء یا افراد سرشناس صلیبی را ترور کرده باشند و چنان کە مشهود بودە بیت‌المقدس قبلا در دست فاطمیان بود که رهبران اصلی فرقە اسماعیلیه در مصر بە شمار می رفتند.

 اما سپس بیت المقدس به دست صلاح‌الدین ایوبی افتاد کە ضد صلیبیان بود. بنابراین در تقابل دو امپراطوری اسلامی و مسیحی کە مشغول جنگ با همدیگر بودند، وجود یک گروە تروریست فرقە گرا می توانست زیان فراوانی بە مسلمانان بزند و وجود همین نکتە مهم بود کە گروە حسن صباح اگر یار شاطر اروپائیان نبودند بار خاطر هم نبودند.

اینک در عصر حاضر گروە های تروریستی دیگری نظیر القاعدە و داعش و حشدی الشعبی و غیرە… با همان مختصات و شیوه های عملکرد بوجود آمدە اند و ابزار دست قدرتهای جهانی و منطقە ای شدە اند.

 رژیم ولات فقیە ایران نە تنها در بوجود آمدن تروریستهای تکفیری داعش کە دیگر گروههای  اهل سنت را هم قبول ندارند مستقیما دست داشتە است، بلکە از جهتی دیگر با ساپورت کردن گروههای تندرو شیعە در عراق، علیرغم ادعای خود کە می گوید سعی در مهار آتش فتنە در عراق را دارد، خود بە هستە مرکزی فتنە و نقش هیزم کش این آتش را در  جنگ فرقە ای عراق بازی می کند.

 نمونە بارز اینکە طی چند روز گذشتە بازتاب گستردە فیلمی از “ابوعزرائیل” عضو سرشناس گروه ” کتائب امام علی” منتشر شده و در شبکه‌های اجتماعی عرب ‌زبان با تفاسیر گوناگون بدان پرداختە می شود. افراد این گروه تروریست دور جسد فرد در حال سوختن که در زیر آن آتش روشن شده جمع شده‌اند و ابوعزرائیل با شمشیری در دست شروع به مثله کردن و بریدن پای جسد می‌کند.

در واقع این فیلم اعمال متداول شبه‌نظامیان تحت حمایت رژیم‌ ایران موسوم به “حشدی ‌الشعبی” را که در عراق انجام می شود نشان می دهد. تا کنون فیلم‌ها و عکس های بسیاری ازاین دست در یوتیوب و دیگر شبکەهای اجتماعی منتشر شده است.

دار زدن، سوزاندن، غرق کردن و غیرە… از طرف گروههای مدافع سیاستهای رژیم ولایت فقیە چە فرقی با اعمال جنایتکارانە داعش بغدادی دارد؟!.گذشته از حجم قساوت به نمایش گذاشته شده از این چهره(ابو عزرائیل) در رسانه های شبه‌نظامیان مورد حمایت رژیم ولایت فقیە در عراق، این تصاویر را می توان نمونه ای از فیلم‌هایی دانست که نشان می‌دهند دخالت نظامی ایران در عراق که با هدف تشکیل “هلال شیعی” و توسط شبه‌نظامیان مخصوص به خود انجام می‌شود، چگونه با انتشار تصاویر جنایات جنگی اعضای این گروه‌ها به صورت مستمر جنگ فرقه‌ای را در این کشور شعله‌ور نگاه داشته است.
سردمداران ولایت فقیە باید بدانند کە هيولای داعش را با قصابهايی كه بر پيشانی خود بند “يازهرا” بسته اند از بين نمی توان برد و شكست چنين گروهی ممكن نيست مگر اينكه منابع حياتی جنگ ايدئولوژيك و مالی آنها قطع شوند.

در حقيقت حضور سپاە قدس ولایت فقیە و گروههای تروریستی شیعی که حتی رسانه‌‌ای ترین چهره‌هایش در برابر دوربین نمی‌توانند از چنین اعمال جنایتکارانە ای  خودداری کنند، جنگی را که در کلیت آن می‌بایست تقابل ارتش ملی عراق در برابر يك گروه تروریستی به نام داعش می بود تا سطح نبرد فرقه‌ای و گروهی جنایتکاران تقلیل دادە است.

نویتـرین هەواڵ و بابەت


فارسی