"an independent online kurdish website

26شهریور 1371رستوران میکونوس ایستگاه آخر رهبری شد که فقدان وجودش تا کنون نیز بر پیکره ی جنبش ملی دمکراتیک کردها و جنبش دموکراسیخواهی ایرانیها مشهود است.dr._sherefkendi

به جرات می توان گفت که در آن سالها دمکرات و شرفکندی آخرین سنگر مقاومتی بودند که چالشی جدی برای رژیم به شمار می آمدند.

تروریسم دولتی رژیم که پنداشته بود ترور قاسملو تیر خلاصی بر پیکر دمکرات و جنبش کردهاست با وجود شرفکندی ناکام مانده بود.

سئوالی که می توان بعد از گذشت 23سال از ترور دکتر شرفکندی و یارانش بازهم مطرح نمود چرایی ترور او توسط رژیم است؟

سالهای بعد از شهادت او به ما می گویند که حزب دمکرات پس از شهادتش از مراکز نظامی خویش در کوهستانهای قندیل عقب نشینی کرد و روندی فرسایشی را در پیش گرفت.و شاید این مصداق این جمله باشد که; این کاریزماست که می تواند جهان را به جلو هدایت کند

درباره رهبری و مدلهای رهبری دیدگاه هها و تعاریف گوناگونی وجود دارد و ما در اینجا برای دستیابی به پاسخ سئوال خویش سراغ دیدگاه ;رهبری تحولی” برنارد باس (Bernard Bass. transformational leadership) می رویم. بنا به نظریه باس دکتر شرفکندی را می توان رهبری نئوکاریزما در حزب دمکرات دانست.

رهبران کاریزماتیک اغلب در شرایط و وضعیت های منحصر به فرد ظهور می کنند و فرهمندی یک رهبر ویژگی فردی است که حاصل جایگاه فرد در سازمان نیست  بلکه ویژگی خاص است که از رفتارهای او منتج می شود.

رهبر نئوکاریزما یا تحول آفرین کیست؟ باس رهبری تحول آفرین را فرایند ایجاد تعهد به اهداف سازمانی و توانمند ساختن پیروان جهت به تحقق رساندن آن اهداف می داند.

د.شرفکندی دبیرکلی و رهبری حزب دمکرات را در بحرانی ترین شرایط ممکن بر عهده گرفت. ترور و شهادت رهبر کاریزمایی حزب، دکتر قاسملو، پایان یافتن جنگ ایران و عراق و جدایی و انشعاب بیش از 800نفر از کادرها و پیشمرگان حزب. شرفکندی توانست حزب را در آن شرایط بحرانی هدایت و وارد فاز جدیدی از مبارزه نماید، یعنی گام ها به پیش بود نه به پس.

شرفکندی مصداق یک رهبر تحول آفرین بود و بنا به سخنان دوستان و پیروانش او الهام دهنده و روحیه دهنده آنها بود.

باس معتقد است که رهبر نئوکاریزما کسی است که پیروان را توانمد می سازد و به آنها انگیزه می دهد و افراد را تشویق می کند تا به جای تعقیب منافع شخصی از اهداف دسته جمعی پیروی کنند.

رهبران تحول آفرین در زمان بحران و تغییر چشم اندازی را جهت ایده ها و امکان جدید ترسیم می کنندو اغلب جهات راهبردی جدید را خلق می کنند.

شرفکندی در توانمند سازی و انگیزانندن پیروان و ایجاد یک نظم سخت سازمانی در حزب دمکرات هنوز هم زبانزد و الگویی بی مانند در بین یارانش می باشد. شرفکندی درباره امورات سازمانی و برقراری نظم و دیسپلین جدی و سخت گیر بود و او در تلاش برای ایجاد دروازه های جدید و گسترش همکاری و همبستگی در بین نیروهای اپوزیسیون رژیم بود.

کاریزما فریاد دردهای جامعه است. 23 سال از شهادت او می گذرد. جنبش کردهای ایران هنوز در تحقق خواست های خویش به موفقیتی کامل نرسیده است. وزن این جنبش در معادلات منطقه یی قابل قیاس با آن دوران نیست.

خیلی ها بر این باورند که گره کور کنونی مبارزات کردها فقدان یک رهبر کاریزماست و عده یی نیز بر این باورند که دوران کاریزما به پایان رسیده است، ولی بدون شک در باتلاقی به نام خاورمیانه این کاریزماست که می تواند نقش آفرینی کند.

نویتـرین هەواڵ و بابەت


فارسی