"an independent online kurdish website

انتخابات آزاد اما غیرە منصفانە و نابرابر بود ، نمرە اى است کە ناظران اروپایی و رهبران کورد بە نتایج انتخابات اول ماە نوامبر دادند آزاد بود اگر با خاورمیانە قیاس شود ،omer_sherifzade

اما نابرابر و غیرە منصفانە بود زیرا حزب عدالت و توسعە کە دولت را در دست دارد با امکانات زیاد مالى ، تبلیغاتى و حتى نظامى براى تفوق برمخالفینش استفادە ( سوء استفادە ) کرد. 

حزب عدالت و توسعە توانست با کسب ٤٩،٧% از آرا ، ٣١٧ نمایندە بە پارلمان ترکیە بفرستت بدین سان هم شکست هفتم ژوئن خود را جبران و هم بدون اتکاء با دیگران ٦٣مین کابینە دولت ترکیە را تشکیل دهد گرچە پیروزى حزب اردوغان با این کیفیت غافلگیر کنندە بود ، اما این پیروزى بدون دلیل هم نبود اردوغان در بازى پوکر انتخابات تمام کارتهاى خود را رو کرد.

 دە درصد از رأى دهندە گان حزب عدالت و توسعە کسانى بودند کە در انتخابات هفتم ماە ژوئن از این حزب جدا و با حزب دمکراتیک خلقها هم صدا شدە بودند اصولا در هر انتخاباتى در دنیا تا دە درصد از انتخاب کنندە گان کسانى هستند کە بدون قطب نما بە پاى صندوقهاى رأى مى روند این تعداد کە ارادە اى براى تصمیم گیرى ندارند هر کس مى تواند در آخرین دقایق توجە آنها را بە خود جلب کند.

با اینکە حزب دمکراتیک خلقها  در این انتخابات ریزش رأى زیادى داشت و نتوانست پیروزى قبلى خود را حفظ کند اما باید نمرە موفقترین بە او  و مدال پیروزى را بە رهبرانش عطا کرد زیرا تحت فشارهاى زیاد و گونا وگونى قرار گرفتە بود ، بیش از یکهزار نفر از کوادر و اعضای فعالش را تنها در دو ماە گذشتە از دست دادە بود ( شهید ، زخمى و زندانى ) این تعداد اگر هنوز زندە یا در میدان بودند میتوانستند صدها هزار نفر را بسیج و بە پاى صندوقهاى رأى بیاورند علاوە بر آن دولت با ایجاد رعب و وحشت در مناطقى از کوردستان یا از رفتن مردم کورد بە پاى صندوقهاى رأى جلوگیرى و یا آنها را عملا مجبور بە پرهیز از دادن رأى بە حزب دمکراتیک خلقها نمود.

نتایج انتخابات پذیرفتە شد ، در چهار سال آیندە سکان ترکیە همانند سیزدە سال گذشتە در دست حزب عدالت و توسعە خواهد بود اردوغان ترکیە را بە کدامین سو میبرد ، از حوصلە این مقالە خارج است اما رویکرد دولت ترکیە در قبال کوردها چگونە خواهد بود سوالى است باید کنشگران کورد بە آن پاسخ دهند دولت ترکیە نمى تواند نسبت بە مسألە و جنبش کورد ها بى تفاوت باشد ، احتمال دو واریانت (سناریو) براى روبرو شدن با کوردها قابل پیش بینى است.

واریانت اول آن است کە دولت تحت رهبرى اردوغان بە روند صلح با کردها تحت فشار و توصیە هاى اروپا و خواست اعضاى کورد حزب خود ( کە تعدادشان هم کم نیست ) ادامە خواهد داد ، اما این بار دیگر حزب دمکراتیک خلقها را بعنوان طرف مذاکرە قبول نخواهد داشت ( حدالاقل در مقام طرف اصلى ) دولت ترکیە کوشش خواهد کرد آلترناتیوى براى آن درست کند ، تشکیل حزب دیگر کوردى میانە رو کە موازى با سیاستهاى دولت پیش برود ، دور از انتظار نیست ، کم نیستند شخصیتها ى شناختە شدە  کورد در ترکیە کە از پ.ک.ک و حزب دمکراتیک خلقها دلخوشى چندانى نداشتە باشند ، در ماههاى گذشتە شمارى از چهرە هاى میانە رو کورد همچون کمال بورکایی ، و مسعود تک از رهبران حزب سوسیالیست کوردستان بعد از دهها سال تبعید بە ترکیە باز گشتە اند حتى آقاى اوجلان کە بصورت رادیکال نظراتش تعدیل شدە اند را میتوان در این طیف قرار داد در نتیجە ادامە روند صلح نە در مسیر اول بلکە در مسیرى دوم و دیگرى محتملا تداوم خواهد داشت.

واریانت دوم میتواند آن باشد اردوغان بە جنگ با کوردها ادامە دهد ، اردوغان آدمى لجوج ، مغرور و کینەدوز است حتى زمانیکە معلم کودکستان بودە از سوى همکارانش بە رجب کینە دوز شهرت داشتە است ، نتایج انتخابات غرور وى را چند برابر خواهد کرد بدین صورت مى پندارد میتواند همانند گذشتە با جنگ کوردها را مطیع خود کند واریانت جنگ براى ارتش ترکیە کە بر سیستم مافیایی استوار است از مقبولیت زیادى برخوردار است در نتیجە جنگ تمام عیار هم در بخش روژآوا ( سوریە ) و هم در ترکیە علیە کوردها را میتوان متأسفانە پیش بینى کرد.

از حیلە و ترفندهاى گوناوگون اردوغان و حزبش جهت زدودن و دزدیدن آراى حزب دمکراتیک خلقها از ایجاد رعب و وحشت گرفتە تا تطمیع کوردهاى بى ارادە ، تردیدى نیست ، اما تبدیل شدن حزب تحت رهبرى داود اوغلو بە بزگترین حزب کوردى در کوردستان ترکیە ، سوال برانگیز و قابل تأمل است ، باید هم از دید جامعە شناسى و هم از نظر سیاسى مورد بررسى و تفحص قرار گیرد سیصد و پنجاە هزار نفر انتخاب کنندە کورد در استانهاى دیاربکر ، بتلیس ، بینگول و استانبول کسانى بودند کە از سال ٢٠٠٧ بە این طرف چە در انتخابات شهرداریها و چە در انتخابات مجلس در جبهە کورد بودند اما این بار آراى خود را در سبد حزب عدالت و توسعە ریختە اند چرا ؟ 

بیش از ٩٥% از اعضا و انتخاب کنندە گان حزب دمکراتک خلقها کورد و دنبال مطالبات ملى خود هستند اما متأسفانە رسالت کوردى این حزب چندان مبرهن و روشن نیست حزب دمکراتیک خلقها بیشتر از زاویە چپ ترکیە اى بە کورد و کوردستان مى نگرد درست ٣٧ سال پیش نطفە پارت کارگران کوردستان ( پ.ک.ک ) هم با شعار ” تا ترکیە آزاد نشود کورد هم آزاد نخواهد شد ” ، بستە شد ، گذشت زمان باطل بودن این شعار را بە اثبات رساند ، اصولا جنبش ملى ـ سیاسى کورد بصورت طبیعى در جبهە چپ قرار گرفتە است لزومى ندارد بە آن اتیکت چپ دیگرى زدە شود کوردایەتى در حزب دمکراتیک خلقها بە مثابە آب در شیشە شراب است این حزب باید بە بدنە و انتخاب کنندە گان خود بنگرند و بە آنها پاسخى شفاف دهد از عملکرد و سیاستهاى خود در قبال مسألە کورد تجدید نظر کند  ، بدون تعارف و تواضح رسالت و وظایف کوردى مدون و روشن ترى براى خود قائل شود.

ع ـ شریف زادە ـ ٤ نوامبر ٢٠١٥ میلادى ـ آلمان

نویتـرین هەواڵ و بابەت


فارسی