"an independent online kurdish website

 ای کاخ سفید

ای مرکز پلان پلید

تعین نموده‌ای مقداری دولار


برای شناسائی سه‌ (کرد) در این روزگار؟!

سه‌ کرد بیزار از ستم

تشنه‌ زندگی دور ز (درد و غم)

تا آنها را ترور نمائید

اشغالگران کردستان را شاد، نماید؟

آن مبلغ را نگهدار بهر خویش

بهر تیمار درونت، درون پر از ریش!

در کردستان یا هر گوشه‌ء جهان

در دانشگاه‌ و محل کار و روی تخت بیمارستان

هر دختر و پسر کردی

هر پیر و جوان کردی

هر مسیحی و مسلمان و یهودی کردی  

هر ناسیونالیست و کمونیست و اتیئیست کردی را یافتی

گولله‌ (سمی)ات با مارک (USA) یواسا

خالی کن در قلبش همانجا!

او جمیل بایک است،

او دوران کالکان است،

او مراد قریلان است!

ای کاخ سفید

ای مرکز پلان پلید!

 

**

 

دلم میخواست آن چند جمله‌ که‌ درست است یا نادرست به‌ کلیه‌ء زبانها، بخصوص به‌ انگلیسی بنویسم،

ولی متاسفانه‌ توانای آنرا ندارم و فقط زبان مادریم که‌ کردی است، بلدم و مقداری هم فارسی که‌ در

مدرسه‌ در جوار (ممنوعیت زبان کردی) یاد گرفته‌ام !

**

سه‌عی سه‌قزی

8/11/2018

sai.saqzi@gmail.com

نویتـرین هەواڵ و بابەت


فارسی