"an independent online kurdish website

این مسئله غیر ممکن است از راه “حلال” این همه ثروت بدست آید. حیف است که این خانم با استعداد کرمنشاهی همه نبوغ خودرا بزیان مردمان ملیتهای ایران وبسود خود بکار برده اند.


او می توانست نام نیکی در تاریخ مانند زن قهرمان کلارا ثتکین بنیانگدار هشتم مارس، روز زن ازخود بجای می گذاشت، نه نام ننگین اختلاسگر و دزد. همه استعدادها، کلارا ثتکین آلمانی نمی شوند. میلیونر شدن خیلی ساده است، اما آدم شدن خیلی سخت. انسانها می توانند بلیط بخت آزمائی ازنوع جگپاتش برنده و میلیونر شوند، آنهم یک پایش می لنگد. چرا که ریال، ریال از بی چیزها جمع می شوند، اما از راه کلاه برداری و دزدی نیست، بلکه انسان آزادانه و به امید برنده شدن بلیط بخت آزمائی بازی می کند. فقط چنین کارحقه بازی وسوءاستفاده از استعداد طبیعی از عهده کسانیکه به درستی بدون اعتقاد اند و از مسلمان، مسلمان تر می شوند برمی آید. یعنی مقنعه وچادر را طوری به خود می پیچند، مانند عکس زیر مرجان شیخ الاسلامی وطوری ریش می گذارند، محمودخاوری، وپیشانی رامی سوزانندکه مو لای درزش نرود. همین کاری که خانم شیخ الاسلامی و آقای محمود رضا خاوری انجام داده اند.

   

   

  مرجان شیخ الاسلامی آل آق    احتمال بازگشت اختلاسگران فراری به ایران، خاوری وشیح الاسلامی   برمیگردن،  پلیس اینترپل تحت فشار است.

این عکسهای فوق، اسلام واقعی رانشان می دهد. هرکسی در جهان بگوید مسلمان است، بلافاصله وبطور طبیعی مارک تروریست می خورد. ملاحظه می کنیدکه خانم شیخ الاسلامی آل آقا در داخل و خارج از کشور چگونه مسلمانی است؟! حالا شاید بعضی ها بگویند او اجبار داشته این گونه رفتار کند! ولی انسان از خود می پرسد، این شرف و وجدان نزد خانم مرجان شیخ الاسلامی آل آقا کجارفته؟ پیدایش نیست! مثلی است معروف: نه بدین شوری شور و نه بدان بی نمکی! انسان هرچقدر زرنگ باشدنمی شود هم خدارا خواست وهم خرمارا. هم میلیاردر از راه دزدی شد وهم خودرا بظاهر مسلمان نشان داد. او با کشیدن آل آقا بدنبال نام خود، سیده هم هستند یعنی اولاد پیامبر! لذا ماننذ جد خودرفتار می کنند! وجدان بی وجدان.

بنابه این ویدئو ها و گفته آقای زنگنه، وزیر نفت، از راه دزدی و غارت مملکت پاسخ به پرسش فوق مثبت است. متمنی است خودتان به این ویدئوها نگاه کنید وبرای دیگران توضیح دهید که چگونه مملکت را توسط فرصت طلبان غارت می کنند.

ویذئومرجان شیخ الاسلامی و دزدی های از نظر حقوقی  اثبات ئشده او اظهار نظر مرجان خانم درباره اختلاسش

 

البته طبق گفته آقای دکترعبداستار دوشکی درمصاحبه باایران گلوبال پرخواننده، ازنظر حقوق بین المللی نه! تا زمانی که در یک دادگاه صالح حکم غیرقانونی بودن ایشان دررابطه باثروتش ثابت نشده غارتگر بحساب نمی آید! آقای دکتر دوشکی ازطرفی درست می گویند واظهارات ایشان به سود سرمایه داری هار است، بهمین دلیل در کلیه رسانه ها بنا به روال دمکراتیک حق صحبت دارند. آرزومی داشتم چنین حقی درمورد همه اجرامی شد که نمی شود ودیگران نیر می توانستند اظهار نظر می کردند!! از طرف دیگر پای شرف و وجدان در میان است و آدم اسلام زده باید برای آن تربیت شود وحقه بازی و نیرنگ رافراموش کند. آن زمان است که می شود با رعایت شرف و وجدان در باره اش حرف زد

چیزی را می خواهم یاد آوری کنم  این است که بزرگترین و مشهور ترین اقتصاد دانان جهان با صراحت ثابت کرده اند، اگرکسی از 15 سالگی روزی 8 ساعت تا سن 65 سالگی کارکند، هرگز میلیونر نمی شود تا چه رسد به میلیاردر شدن نقل به معنی. برگردیم به پرسش نخست. آیا خانم سیده آل آقا می توانست بغیر ازدزدی وغارت مال مردم میلیاردرشود؟ آیا شرف و وجدان به او فشار نمی آورد؟ آیا او راحت می تواند، بخوابد؟ اینها پرسشهائی هستند که مرا بجای خانم شیخ الاسلامی آزار می دهند.

 

هایدلبرگ، آلمان فدرال 23. آوریل 2019

 دکتر گلمراد مرادی

dr.g.moradi41@gmail.com

 

نویتـرین هەواڵ و بابەت


فارسی