"an independent online kurdish website

روز 22 آگوست 2020 خانم (لیلا دانش) مهمان تابستانی رادیو همبستگی بودند، ایشان را قبلا” در کردستان دیده‌ام.

 در اینجا چکیده‌ای از گفته‌هایشان که‌ در آن برنامه‌ بیان داشتند نقل میکنم: متئاسفانه‌ نوشته‌ او را ندارم تا جملات را دقیق بنویسم. ایشان در سال 1357 دانشجو بوده‌ همزمان در تظاهراتها هم شرکت میکرد. پس از بقدرت رسیدن دولت اسلامی در ایران در نشریه‌ (پیکار کمونیست) فعالیت میکرد و به‌ سازمان اتحاد مبارزان کمونیست ملحق میشوند، برادرش را در تظاهراتهای ضد حکومتی از دست میدهد، بدلیل ناامنی سیاسی هر ماه‌ در منطقه‌ای‌ از تهران زندگی میکند، به‌ناچار {(پسر هشت ماهش‌ را به‌ مدت شش ماه‌ به‌ خانواده‌ء خود) میسپارد تا به‌ نزد کومه‌له‌ در کردستان برود و (حزب کمونیست ایران) را تشکیل دهند و سپس به‌ تهران باز گردند.

توسط تشکیلات کومه‌له‌ از تهران به‌ مهاباد و سپس به‌ مناطق آزاد کردستان میرسد و در شهریور 1362 حزب کمونیست ایران را تشکیل میدهند، با خبر میشود که‌ رفقایش در (پیکار کمونیست) دستگیر شده‌اند، بدلیل این دستگیرها از بازگشت به‌ تهران منصرف میگردد.

زمانی که‌ دولت ایران به‌ سردشت و پیرانشهر حمله‌ مینماید و مناطق آزاد کردستان را مجددا” اشغال میکند به‌ کردستان عراق میروند. خانم دانش میبیند که‌ دولت عراق روستاهای مناطق مرزی کردستان عراق را میسوزاند و مردم را ئاواره‌ میکند، میبیند که‌ یک زن روستای باردار زیر یک پل بمباران شده‌ وضع حمل مینماید و بچه‌اش مرده‌ متولد میشود.

خانم دانش اعتراف میکند که‌ دولت عراق انفال را انجام داده‌، هلبجه‌ را بمباران شیمیایی کرده‌، اردوگاه‌ (کومه‌له‌) را نیز بمباران شمیایی نمود‌ه‌ و تعدای از رفقایش جان سپرده‌اند. همچنین اشاره‌ به‌ توپباران و بمبارانهای اردوگاه کومه‌له‌ توسط دولت ایران در زمان جنگ ایران و عراق مینمایند. ایشان میگویند:

جنگ ئێران و عراق تمام گشت، اما ختم جنگ به‌ صلح پایدار تبدیل نشد، صدام به‌ کویت لشکر کشید و سایه‌ شوم جنگ بار دیگر منطقه‌ را در برگرفت. با فروپاشی بلوک شرق امریکا تلاش میکرد نظام تک قطبی را شکل دهد و منطقه‌ خاورمیانه‌ را هم کنترول کند.

تهدید صدام توسط امریکا و نزدیک بودن لشکرکشی به‌ عراق به‌ مذاق ناسیونالیزم کرد خوش آمد و این بازتاب خود را نه‌ فقط در کردستان عراق در کردستان ایران هم نشان داد، حزب در راستای این تحولات منطقه‌ای دچار اختلافات سیاسی شد. من دو هفته‌ پیش از حمله‌ امریکا و جنگ اول خلیج به‌ اروپا رفتم. بعد از انشعاب در حزب کمونیست ایران به‌ حزب کمونیست کارگری ایران ملحق و سردبیری نشریه‌ حزب کمونسیت کارگری و مشاور کمیته‌ اجرای آن حزب را قبول کردم. پایان نقلقول

خانم لیلا دانش عملکرد حکومت عراق در کردستان را برای شنوندگان شرح میدهند، در بازگوکردن آن میگویند: (حملات جنون آمیز صدام به‌ کردستان). این مربوط به‌ زمانی است که‌ ایشان در منگنه‌ء جنگ ایران و عراق قرار گرفته‌ و حملات دولت عراق به‌ کردستان و صدای تیراندازی پیشمه‌رگه‌های اپوزیسیون دولت عراق و نیروهای عراقی را میشنوند و صحنه‌ جنگ را نیز مشاهده‌ کرده‌اند.

اما زمانیکه‌ به‌ سوئد میرسند سیمای آن پیشمه‌رگه‌ ئوپزسیون دولت عراق به‌ (ناسیونالیسم) در قالب منفی تبدیل میشود و آن صدامی هم که‌ دیوانەوار به‌ کردستان حمله‌ میکرد به‌ مظلومی که‌ امریکا میخواهد به‌ او حمله‌ کند.

خانم دانش انتظار دارند آن زن روستای کرد که‌ روستایش ویران گشته‌ و به‌ دلیل وحشت و ترس جنگی زیر پل بمباران‌ شده‌ای‌ میزاید و بچه‌اش مرده‌ به‌ دنیا آمده‌‌، اسلحه‌ دست گیرد و از رفیق صدامشان که‌ مظلومه‌ دفاع کند.  

در اینجا این سئوال پیش میآید: مگر ملت کرد از صدام خواست‌ که‌ به‌ کویت حمله‌ کند؟

خانم دانش این دو مسئله‌‌ را نادیده‌ میگیرند:

1 – دولت عراق به‌ رهبری صدام سرمست پیروزی جنگ ئیران و عراق بود و از دولتهای عربستان و کویت خواست که‌ علاوه‌ بر چشمپوشی از قرضهایشان باید در بازسازی عراق هم شرکت کنند. این خواست عراق رد گردید، سپس لشکر عراق وارد کویت شد.

2 – دولتهای جهان، جامعه‌ عربی، جامعه‌ اسلامی و شخصیت سیاسی و ادبی جهانی از دولت عراق خواهش میکردند که‌ از کویت خارج شود، اما دولت عراق به‌‌ آنها جواب رد میداد و مقدمات ضمیمه‌ کردن کویت را به‌ مانند استان نوزده‌هم عراق پیاده‌ میکرد.

در راستای لشکرکشی عراق به‌ کویت به‌ موضعگیری کمونیستهای فارسی که‌ تیوریسین احزابی بودند که‌ خانم دانش در آنها مبارز میکردند، بنگریم، که‌ چنین میگویند:

بقول عرفات، اعراب میخواهند با غرب باشند اما نه‌ بعنوان برده‌ بلکه‌ به‌ عنوان شریک. مصر کوشید تا از طریق فاصله‌ گرفتن از امر پانعربیسم و رسیدن به‌ توافقی جداگانه‌ با اسرائیل به‌ این هدف برسد. این هدف شکست خورد. ناسیونالیسم میلیتانت میخواهد با نمایش قدرت به‌ همین هدف برسد با غرب میجنگد تا با شرایط مناسبتری به‌ آن ملحق شود.

اشغال کویت توسط عراق در بدو امر یک اقدام سرراست عراق برای رسیدن به‌ اهداف کشوری خویش بود، بهترین سناریو از نظر عراق یک الحاق بی سروصدا و بدون عواقب فوری در منطقه‌ بود. اما هنگامی که‌ این حرکت با مقاومت شدید غرب روبرو شد، اقدام عقیم مانده‌ عراق بعنوان خدمتی به‌ آرمان وسیعتر و منطقه‌ای توسط ناسیونالیسم عرب در آغوش گرفته‌ شد. مرحوم منصور حکمت – جلد اول کتاب بحران خلیج صفحه‌ 64

نویسنده‌ آن مطلب، صدام را رهبر ناسیونالیسم و میلیتانت جهان عرب میداند و در وصف او چنان مداحی کرده‌ است.

متئاسفانه‌ جریانهای سیاسی از دینی و از کمونیست که‌ به‌ دلیل سیستم دیکتاتوری ایران به‌ کردستان پناه‌ آوردند، درست مثل خانم دانش فکر میکنند.

در خاتمه‌ میشود از خانم دانش خواست، شما که‌ میگوید: تهدید صدام توسط امریکا و نزدیک بودن لشکرکشی به‌ عراق به‌ مذاق ناسیونالیزم کرد خوش آمد، حملات موشکی عراق به‌ شهرهای ایران به‌ مدت هشت سال در‌ مذاق کمونیستهای فارس چگونه‌‌ اثر و بازدهی داشته‌ است، لطف فرمائید آنرا مشخص کنید!

**

این مطلب در رادیو همبستگی قرائت گردید.

5/9/2022

سه‌عی سه‌قزی

sai.saqzi@gmail.com

نویتـرین هەواڵ و بابەت


فارسی