"an independent online kurdish website

در سالهای اخیر روزانە کم وبیش هر بار در گوشەی از سر زمین ” اسلام پناە ایران” گوشەای ا ز نتایج  تاریخ فاجعەبار  دوران ٤٢ سالە حکومت آخوندی واقعیت عینی خود رابروی  “امت اسلامی در صحنە” میگشاید.

اصفهان جدیدترین صفحە ازخودنمایی محتوای ننگین و مصیبت باررژیمی است کە در یکی دو هفتە اخیر کاسە صبر مردم موئمن بە اهداف خودرا لبریز و آنان را ناچار بە عکس العمل و واکنش برابر دەست پخت خویش ساخت !

در واقع باید گفت اصفهان پاداش اولیە  خدمات ٤٢ سالە خود را بە اسلام و رژیم “اسلام پناە” خود در یافت نمود.

تا اینجا مسئلە بە مردم اصفهان ،اعتقادات ، خدمات و انتظارات آنان از سردمداران همفکر خود مربوط میباشد. البتە حکومت اسلامی خود نیز معترف است کە اصفهان در استقرارو دوام قدرت تهران  رتبە اول حضور پرتلفات در مقاطع مختلف بودە است.

و اما جان مطلب در این ارتباط کردستان، اظهارات جستە و گریختە و مواضع سیاسی برخی از احزاب کرد میباشد کە بعداز یورش گستردە و بیرحمانە و خونبار نیروهای رژیم بە تحصن مسالمت آمیز صحن رودخانە تهی از آب زایندە رود اتفاق افتاد. کشاورزان اصفهان در اعتراض بە کم آبی و دیگر معضلات با هدف رسیدگی مسئولین نظام تحصن گستردەایرا سازماندهی و مدیریت کردە بودند!

در زبان کردی ضرب المثلی هست بدین مفهوم کە” برای کسی بمیر کە در غم تۆ تب کردە باشد!”

آشکار وغیر قابل انکار است کە از بدو شروع کشتار وسرکوب مردم کردستان در سال ١٣٥٨اصفهان همیشە پیشگام در اجرای بدون اما و اگر فرمانهای صادرە امام جماران ودیگر امام زادەهای مابعد وی برای بخاک وخون کشیدن مردم کردستان بودە است!

فراموش شدنی نیست کە اصفهان در جریان سرکوب اعتراضات مردم سنندج با اعزام ٤٠٠٠ نفر یورشگر بکردستان نقش اولیە خویش را در لبیک گوویی بفرمان خمینی ایفا نمود.

مردم اصفهان صرفتظر از پیشتازی در جنگ کردستان نەتنها در جنگ باعراق نقش بزرگی را بعهدەگرفتند بلکە طبق آمار ارگانهای رژیم اسلامی مقام اول را در سرتاسر ایران  هم در گستردگی شرکت در جنگ و هم قربانی شدن در جنهەها را از آن خود نمودند.

 اتفاقی نیست کە لقب پدرتاریخ جنگ کردستان در ایران از افتخارات اصفهان و بنام سید عبدالرحیم رهنما فرماندە عمیات در شهرهای کردستان تا سال ١٣٧٠ثبت شدە است.

این فرماندە بسیجی و داوطلب جنگ علیە کردستان سنبل قهرو و احتمالا قاتل دەها یا شاید صدها نفر از مردم بیدفاع این سامان بودە باشد . فرماندهی گشت محورهای عملیاتی سنندج، فرماندهی عملیات سپاە مریوان ، سنندج ، قروە ، فرماندهی پایگاههای بسیج روستاهای کردستان ، فرماندهی جنگهای چریکی و نامنظم از جملە عنوانهایش بودەاند.

او در ادامە قتل عام مردم کرد نە تنها غلامحسین رهنما فرزندش را هم قربانی ساخت خود نیز در حملە بە نوسود هنگام جنگ حلبجە دجار آسیب دیدگی و بدین علت ١٩/٥/١٣٩٣ بسوی امامش خمینی شتافت ودر فلاورجان اصفهان برای وی مراسم اختصاصی برگزار گشت. (فارس نیوز)

مردم پاوە بایستی هنوز هم بخاطر داشتە باشند کە شب قبل از شروع عملیات حاج مرشد رهنما  بطرف نوسود ، عبدللە کبابچی ( عەبەڕەشآش)تمام شب مشغول تهیە کباب برای اصفهانی های یورش گر بود. البتە طبق مشاهدات مردم این آخرین کبابی بود کە سرداران تحت فرمان عبدالرحیم رهنما در پاوە نوش جان کردند. جهت ڕوشنگری باید اضافە شود افراد گردان شوان کوملە (سازمان کردستان حزب کمونیست ایران بفرماندهی همین باصطلاح ” فرماندە قلبها “در نزدیکی روستای (هانی گرملە)  قتل عام شدند.  

علی فلسفی”حجت الاسلام”  نمایندە “ولی فقیە” در سپاە سقز میگوید: “نقش هایی کە حاج مرشد داشت پاکسازی وحضور در منطقە سنندج بود. کردستان با همە جا فرق داشت، تاکید کرد : در کردستان همە چیز دشمن بود ، دشمن ، دشمن بود،درخت دشمن بود، هرچیزی کە میدیدی دشمن بود و در چنین شرایطی فرماندهی کردن کار هر کسی نیست.”

فرماندە سپاە امام رضا کە از همرزمان حاج مرشد در کردستان بودەاست میگوید :  یکی از نقشهایی کە حاج مرشد داشت پاکسازی و حضور در منطقە سنندج بود.

حسن قاسمی از همرزمان وی میگوید ” حاج مرشد در پاکسازی ٥٠٠ روستا نقش داشت. [پاکسازی ادر قاموس یورشگران کردستان بمعنی تسخیر خشونت آمیز همراە با قتل عام مغول آسامی باشد “!

اصفهان از بدو شروع یورش بکردستان در اولین اقدام ٤٠٠٠ هزار نفر جنگندە داوطلب را برای سرکوب  خواستەهای مردم در سندج گسیل نمود . همین بلایی کە اکنون تهران خود  بر سر آنان میآورد .

طبق آمار مهر ماە ١٣٩٠ اصفهان بیش از ٢٣٠٠٠ کشتە ٤٨٢٠٠ جانباز، ٤٢٠٤١٢ آزادە برترین آمار ایثار را در خدمت بە جمهوری اسلامی همین سیستمی کە هفتە قبل خواهندگان  آب آشامیدنی در این استان بصورت مسالمت آمیز  را بگلولە بست ! در ایران ثبت نمودە اند.

استان اصفهان بازای هر ١٤٤نفر جمعێت  یک قربانی برای رژیم دادە است. اصفهان طبق آمار قبلی سپاە در سایتهای خود کە اکنون مشاهدە آن دشوار است تنها در کردستان بیش از ٥٠٠٠ هزار قربانی و ١٥٠٠٠ جانباز  برای جمهوری اسلامی و اهداف مشترکشان با این رژیم قربانی دادە است.  البتە نقش فعال نیروی هوایی اصفهان در سرکوب مردم کردستان در زمرە مباهات آنان محسوب شدە است.[نویسندە خود سالها قبل این آمار را مشاهدە نمودە است.]

طبق آمار تاریخ ایران ٣٠ شهریور ١٣٩٣ مجموع تلفات رژیم در کردستان حین سرکوب و یورش ٧٠٠٠٠  بودە است .این آمار را محسن رفیقدوست مسئول سپاە تاییدد نمودە است (٢)  

بنا بر این جا دارد لا اقل احزاب کردستانی مواضع سیاسی خود  با آنانی  کە هیچگاە از اعمال خشونت ولبیک گویی بە کشتار مردم بی دفاع کرد  بنا بە خواست تهران کوتاهی نکردە اند مطابق با احقاق حقوق مظلومان کرد تطبیق  ازنمایش دمکرات مآبی و نادیدە گرفتن ظلمی کە برمردم کردستان رفتە است پرهیز نمایند. اصفهان نەتنها هیچگاە از حقوق مردم کرد دفاع ننمودە بلکە پای ثابت و پیشقدم سرکوب کردستان در ایران بودە وبنا باظهارات افتخار آمیزشان پدر تاریخ جنگ در کردستان هستند!!

منابع:

خبر گزاری فارس. ١٩/ ٨/ ٢٠١٤

حاج مرشد، فرماند قلبها. ایرنا خبرگزاری جمهوری اسلامی

پدر تاریخ جنگ در کردستان.٩ آذر ١٤٠٠

٢ ـ خبر آنلای ٨ مهرماە ١٣٩١

نویتـرین هەواڵ و بابەت


فارسی