"an independent online kurdish website

به عنوان فردی که این مطلب را آماده کردەام، کلیهء جلسات دادگاه را از طریق رادیوئی به اسم (رادیو چکاوک) که در (FM (و ردیف (١/٩١ (در سوئد توسط هواداران سازمان مجاهدین خلق ایران اداره میشود،

گوش دادەام! تفاسیر رسانەهای دیگر در رابطه با آن دادگاه را هم خواندهام.  به توجه به علمکرد (دولتھای اروپایی ….. با دولت ایران) پروسه برگزاری { این دادگاه و دادگاهھای دیگری که برای بررسی جنایتھای دولت ایران و ترورهای که آن دولت ترویست و  تروریست پرور در اروپا و جھان انجام داده است} فیلمی بیش ندانسته و نمیدانم.

برای دیدن کل مطلب اینجا را کلیک کنید PDF

نویتـرین هەواڵ و بابەت


فارسی