"an independent online kurdish website

لەســـەردەمێکدا کـــە خێرایـــی گۆڕانکارییـــەکان و پێشـــڤەچوونی مرۆڤایەتـــی لـــە بـــوارە جیاوازەکانـــدا خـــۆی دەنوێنـــێ و ئاســـتی ژیانـــی گـــەالن بـــەردەوام لـــە بەرەوپێشچـــوون دایـــە،

کـــورد وەک نەتەوەیەکـــی چەوســـاوە لەزێـــدی خـــۆی، واتـــە کوردســـتانی داگیرکـــراو، بـــەرەوڕووی کۆمەڵکـــوژی و ســـەرکوت دەکـــرێ و هەوڵـــی ســـڕینەوەی شۆناســـی  دەدرێــت. وێــڕای خەباتــی دێریــنو بەردەوامــی کــوردو گیانفیداییەکــی بێوێنـــە بـــۆ بەدەســـتهێنانی سەربەســـتی و ڕزگاری؛ لـــە دۆخـــی ئەمــڕۆدا زیاتــر لەهــەر کاتێکــی دیکــە مەترســی بۆســەر کــورد هەســت پێدەکرێـــت.

دەستی نووسەر خۆش بێ،  بۆ داگرتنی کتێبەکە ئێرە کلیک بکەن ، PDF

نویتـرین هەواڵ و بابەت


فارسی