"an independent online kurdish website

همزمان با تشدید بحران در جمهوری اسلامی، حملات و اتهام زدن ها بە احزاب کوردستانی از دو سوی سپاە پاسداران و سلطنت طلبان افزایش یافتە است.

اتهام و حملە رژیم بە احزاب کوردستانی تازگی ندارد و افزایش آن نیز با توجە بە وخیم تر شدن وضع حکومت، غافلگیرکنندە نیست.  

احزاب کوردستانی ٤٤ سال است در صف مقدم مبارزە علیە جمهوری اسلامی قرار دارند و رژیم تا بە امروز نتوانستە است نفوذ و پایگاهی برای خود در کوردستان سامان دهد.

در حقیقت افزایش حملات و اتهامزنی های شاەپرستان بە احزاب کوردستانی نیز جای تعجب ندارد. سلطنت طلبان نیز بە همین دلیل کە احزاب کوردستانی ٤٤ سال است در صف مقدم مبارزە علیە جمهوری اسلامی قرار دارند، کوردها را مورد حملە قرار میدهند.

با توجە بە افکار و ایدئولوژی استبدادی و برتری طلبی، سلطنت طلبان نمیتوانند با خصلت دمکراتیک و اهداف دمکراتیک مبارزە مردم کوردستان کنار بیایند و در مقام مقایسە، تداوم حاکمیت جمهوری اسلامی را بر پیروزی مبارزە و اهداف مردم کوردستان ترجیح میدهند. وجوە مشترک سلطنت طلبان و جمهوری اسلامی بسیار زیادند.

طبیعت استبدادی و تمامیت خواهی شاەپرستان با اهداف دمکراتیک مبارزە کوردستان و تحقق حقوق ملیت های غیرفارس منافات دارد، آن ها همیشە از سیاست سرکوب و تبعیض و ستم جمهوری اسلامی علیە مردم کوردستان حمایت کردەاند و بە اندازەی جمهوری اسلامی و شاید بیشتر از پیروزی دمکراسی و رسیدن ملیت های تحت ستم مضاعف بە حقوق خود هراسناکند.

ناسیونالیست های برتری طلب سرکوب مبارزە مردم کوردستان بە بهانە تجزیەطلبی را جزو وظایف هر دولت فارس محوری در ایران میدانند و با آن احساس همبستگی دارند.

از نظر شوینیست ها حتی نفس کشیدن هم برای ملیت های غیر فارس جدایی‌طلبی و جرم محسوب میشود.

برای اثبات این ادعا اظهارات یکی از شوینیست های کینەتوز ضد کورد و تورک را در اینجا میآورم.

 روز ٢١ بهمن ١٤٠١ امیر حسین گنج بخش جمهوری خواە ملی گرا در برنامە VOA آمریکا با آقای سیامک دهقانپور  تاکید کرد: “میگویم روحت شاد رضا شاە چون اسماعیل سمیقو را سرکوب کرد”… “میگویم روحت شاد محمد رضا شاە بە این خاطر کە جدائی طلبی در کوردستان و آذربایجان را سرکوب کرد”. “جمهوری کوردستان خیانتی بود”. “احزاب تجزیەطلب کورد نمایندە مردم کوردستان نیستند”.

اما آنچە در ارتباط  با حملات دو سویە قابل توجە است همزمانی این پدیدە و تشابهات ماهیت اتهام هاست. اتهامات مطرح شدە از جانب سران جمهوری اسلامی و سلطنت طلبان را در کنار هم بگذاریم، تشابهات کامل آشکار میشوند.

نمونە: رضا تقی زادە از مالەکش ها و مداحان پهلوی ها کە در تملق و مداحی دست همە مداحان خامنەای را از پشت بستە است، در یادداشتی تحت عنوان “ارزیابی راهبردی اسرائیل و موضوع دعوت از شاهزاده” ٢٨ فروردین٢٠٢٣ در ادامە چاپلوسی های همیشگی و زنندەاش برای رضا پهلوی، مجددا ادعا میکند کە “تاکنون یکی از راهبردهای اسرائیل برای تضعیف حکومت مذهبی تهران، مشغول داشتن آن از راه تشدید تنش‌های امنیتی در مناطق مرزی و به‌خصوص پشتیبانی آشکار و پنهان از تمایلات جدایی‌طلبی قومی در کردستان بوده است”.

اتهامات تکراری رضا تقی زادە، کسی کە در دشمنی با هویت و حقوق ملیت های غیر فارس گوی سبقت را از همە ربودە است با اتهاماتی کە از سوی فرماندە سپاە پاسداران یا غلامحسین محسنی اژەای رئیس قوە قضائیەی رژیم کە بە احزاب کوردستانی نسبت دادە میشوند، یکی هستند و انگار در یک منبع واحد ساختە و پرداختە میشوند!

تقی زادە ها و گنج بخش ها و همقطارانشان بە خوبی میدانند کە اتهاماتشان بی اساس هستند، اما از پدیرفتن واقعیات هراس دارند و این خصلت و سرشت هر تمامیت خواهی است.

چنانکە اشارە شد، منبع اطلاعات و راهنمای این حضرات در بارە کوردستان و احزاب کوردستانی وب سایت های سپاە پاسداران و وزارت اطلاعات رژیم میباشند کە برای انتشار دروغ و اتهمات رژیم علیە احزاب کوردستانی و منحرف کردن افکار عمومی کوردستان ڕاەاندازی شدەاند. ایشان  بە روش جمهوری اسلامی و سپاە پاسداران برای اثبات تکرار اتهامات و اظهارات دروغین و خستە کنندەاشان کوچکترین سندی را ارائە نمیدهد.

شما واقعا با چە رویی بە دیگران اتهام وابستگی میزنید؟

رضا شاەتان را قدرت های خارجی آوردند و بە فرمان آن ها تبعید شد. آقایان حتما جملە معروف وینستون چرچیل را بعد از اخراج رضا شاە فراموش نکردەاند: “ما خود او را آوردیم و خودمان هم او را بردیم”.

این رضا خان میرپنج کە در داخل بە قلدری و سرکوبگری شهرت داشت، بدون مقاومت تسلیم قوای خارجی شد.

محمد رضا شاەتان را نیز هم قدرت های خارجی از طریق کودتا آوردند و بە مردم ایران تحمیل کردند و بعد از پایان یافتن تاریخ مصرفش، بە دستور بیگانگان مجبور بە ترک ایران شد. او نیز در داخل نظامی استبدادی و سرکوبگر را بنیاد نهاد اما تسلیم ارادە قدرت های خارجی شد و از ایران گریخت.

شاهان وابستە پهلوی حتی اختیار کامل انتخاب نخست وزیران خود را هم نداشتند، این تبلیغات “پهلوی ستیزان” نیست، مورخان ایرانی نوشتەاند.

آقای رضا پهلوی و همفکرانش نیز امروز برای بازگشت بە قدرت چشم بە لطف و عنایت اسرائیل و کشورهای غربی دوختەاند و برای رسیدن بە این هدف روی حمایت های مالی خارجی ها حساب باز کردەاند.

در ٤٤ سال گذشتە اسرائیل نە تنها یکبار از حقوق و مبارزە خلق کورد در ایران دفاع نکردە است، بلکە یکبار جنایات جمهوری اسلامی علیە کوردها را نیز محکوم نکردە! این در حالی است کە اسرائیل ادعا میکند جمهوری اسلامی بزرگترین تهدید علیە این کشور است.

از آن طرف اما، امروز لااقل هزینە راەاندازی و بودجە ٤ تا ٥ تلویزیون ماهوارەای فارسی زبان از سوی سە کشور منطقە از جملە اسرائیل تامین میشود. این البتە منهای چند سایت خبری است کە خرج و مخارج آن ها نیز بە عهدە اسرائیل است.

این تلویزیون ها شبانە روز برای آلترناتیوسازی بە نفع رضا پهلوی و بازگشت سلطنت بە ایران تلاش میکنند و برای تبلیغ علیە ملیت های غیر فارس مورد استفادە قرار میگیرند.

اتفاقا اسرائیل آشکارترین حامی و مروج ناسیونالیسم برتری طلب فارس میباشد و طرفدار یک رژیم متمرکز وابستە بە غرب در ایران است و در این راستا زهزینەهای مالی گزافی هم متقبل میشود.

آخر با داشتن چنین گذشتە و حالی شما چگونە جرات میکنید احزاب کوردستانی را بە وابستگی و گرفتن کمک از اسرائیل متهم کنید؟!                         

وقاحت و گستاخی این جماعت حد و مرزی نمیشناسد.

شما با تحریف تاریخ و تبلیغات دروغین و شارلاتانیزم شاید بتوانید افرادی را بە تردید وادارید، اما نمیتوانید برای همشە مردم ایران را بفریبید.

نویتـرین هەواڵ و بابەت


فارسی