"an independent online kurdish website

آقایان آیت الله های حاکم بر ایران چند ملیتی!

روی سخنم با همه آیت الله های قدرتمند، از آیت الله سید علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی گرفته تا ریاست قضات و پیشنمازهای جمعه تهران و شهرستانها است. من واقعا درتعجبم که شما در روز روشن سر مردم کلاه شرعی می گذارید.dr_golmerad_2011_thumb

حقیقتا بنده نمی فهمم و واقعا درحیرتم که چگونه یک تعداد آدم اگرحتا کمی بوئی ازشرافت و انسانیت برده باشند وکمترین آگاهی ازجنایت شما هارا داشته باشند وحداقل پیرو واقعی دین اسلام باشند، از شما باافکار قرون وسطائی واین شیوه استبدادخشن مذهبی، حمایت کنند؟! بدون تردید، آیت الله محمد نائینی درکتابش “تنبیه الامه و تنزیه المله”، متعلق به دوران انقلاب مشروطه در ایران در تعریف استبداد، متهورانه درست گفته است که: “آن عبارت از ارادت خود سرانه است که منسلکین در زی‌سیاست روحانیه بعنوان دیانت اظهار و ملت جهول را بوسیله فرط جهالت وعدم خبرت به مقتضیات کیش و آیین خودبه اطاعتش وا میدارند“. (ص ۱۰۸ کتاب او، نقل قوی شده از مقاله مهدی مظفری) یعنی اگربه زبان ساده بگوئیم، یک نوع استبداد دینی است.

این آقای معمم، حتا در اوایل قرن بیستم میلادی دانسته و توانسته است، موقعیت امروز را دقیق پیش بینی کند. یعنی باوصف پیشرفت علم ارتباطات ورشد سیاسی ملتها، برای این روحانی روشن بوده که ناآگاهی درجامعه به آن اندازه ریشه دوانده است که احتمالا چندین صد سال طول بکشد تا مردم ازخواب بیدار شوند و عادتهای بس کهنه را ترک گویند. در یک کلام شما رهبران دینی خیلی خوب می دانید که مردم پاکدل از تزویرتان نا آگاه اند و شما از این جهل مردمان پاک دل و با ایمان سوء استفاده می کنید و حکومت استبداد دینی خود را بوجود آورده اید و دارید زیر پرچم ولایت مطلقه فقیه که خشن ترین شیوه حکومت داری است، برمردمان ملتهای ایران، بنام خدا با خشونت، فرمان می رانید. مثلا درسایه “حکومت عدل علی” که مرتب تبلیغ اش می کنید، روزی نیست که دهها نفر در زندانهای جمهوری  اسلامی شما بی گناه و فقط بخاطر اینکه مخالف رژیم مستبده ولایت فقیه هستند، اعدام نشوند. یکی از آخرین اخباری که از فجایع در ایران دریافت شده و یک کرد مبارز، بنام آقای ایرانپور، برایم ارسال داشته، آنست که شما بابی شرمی تمام در روز 24 دسامبر 2011 در ساعت حدود شش بعد از ظهر، هفت نفر بی گناه را در شهر آذری و کرد نشین ارومیه به بهانه داشتن مواد مخدره به دار آویخته اید. تازه در حکومتهای متمدن اگر بفرض، اینها قاتل هم باشند که نبوده اند، بلکه بجرم داشتن موادمخدر دستگیر و اعدام شده اند که فوقش جرم آنها حبس ابد بایستی باشد که بعداز 15 سال آزاد می شوند، نه اعدام! حالا در کشورهای غربی هیچ کس بجرم داشتن مواد مخدر هرگز ابد نمی گیرد. فقط به قاتلین ابد تعلق دارد که نمونه آن کاظم دارابی خود شما بود که بامدرک ترور دکتر شرفکندی دبیراول حزب دمکرات کردستان ایران ومبارزان همراهش که باطراحی او و پرداخت پول به قاتلین در 17 سپتامبر 1992 میلادی انجام گرفت، ثابت شده. پس این روش و کردار شرم آور، فقط متعلق به شما، در سرا سر مملکت است. اگر مردمان ملتهای ایران از همه اینها بگذرند، تازه هیچ انسان دمکرات دگری نمی تواند تصور کند که رهبر مسلمان نهضت آزادی که یکی از ناجیان خود شما و جمهوری اسلامی شما نیز بوده و در همین انقلاب از اولین وزرای مملکت بود و تا کنون هم هیچ جرمی، جز نجات شما، مرتکب نشده است و تا آنجا که دیده می شود، یک معتقد و مسلمان صادق هم هست، در دادگاه نا عدل شما به هشت سال زندان محکوم می شود. در اینجا باید اعلام کنم که من مسلمان نیستم و هیچ دفاعی از شخص آقای دکتر ابراهیم یزدی نمی کنم و شاید او را هم به خاطرخدمت به شماها نبخشم، اما دفاع از حقوق انسانی و دفاع از حقیقت اگر هم به زیان خود انسان باشد، یک امرطبیعی است و باید به قول معروف: “من جانم را بدهم که مخالفم قادر باشد حرفش را بزند”، از آن دفاع کرد. بهمین دلیل من و میلیونها انسان آزادیخواه، قضاوت دادگاه نا عادل شما را که به هشت سال زندان برای دکتر ابراهیم یزدی رأی داده است به طور مطلق رد می کنیم و محکوم می دانیم.

حضرات آیت الله ها، شما خودتان خوب می دانید که مملکت را ازهمه نظر، اقتصادی، آزادی اجتماعی، سیاسی و فرهنگی به لبه پرتگاه خطرناکی برده اید و سرنوشتی بهتر ازرهبران کشورهای عربی که آخرین های آنها بشار اسد و رهبر یمن و بحرین هستند، ندارید. آنطور که معلوم است و در عمل نشان داده می شود، شما آزادانه نمی خواهید دست از سر ما مردمان ملتهای ستم کشیده ایران بردارید! بقول آیت الله نائینی، رهائی از چنگ استبداد دینی با حاکمیت جهل بر مردم، واقعا محال و مشکل است. زیرا مردم و بیشترین هواداران شما درنا آگاهی و جهل مطلق بسر می برند. بنابراین شما این رامی دانید وسوء استفاده از پاکدلی مردم می کنید. شما می خواهید با تحریک کشورهای غربی، آمریکا واروپا جنگ خانمان براندازی را برمردمان ملتهای ایران تحمیل کنید ومیلیون ها انسان بی گناه را با این کار احمقانه تان و همراه خودتان به جهنم جنگ ببرید. صاحب نظران عوامل تحریک کننده شمارا این گونه بر می شمارند: یکی همین اعدامهای جنایتکارانه و بگیرو ببندها درمملکت است که هرمخالفی بهرعنوانی را دستگیر می کنید و می خواهید حتا هواداران خودرا که خانواده های بسیجی و پاسدار و مأموران سر سپرده هستند، به شیوه ای ناراضی کنید. چه بسا کرده اید و این نارضایتی ها به فرزندان رهبران مملکت و وزرای سابق هم رسیده است. تا جائی که حالا ما از دکتر بنی صدرها و صادق قطب زاده ها که فرزندان امامتان بودند می گذریم، فقط به این وقایع اخیر بسنده می کنیم و دکتر یزدیها و سحابیها و غیره که فرزندان خلف این انقلاب باصطلاح اسلامی بوده و هستند. اکنون بی جهت تحت فشار و محکومیت زندان قرار می دهید. دوما مسئله مطرح کردن تولید بمب اتمی است که فقط تبلیغ آن شنیده می شود ورژیم صیهونیستی ودیوانه اسرائیل وبویژه آمریکارا برای حمله به ایران تحریک نماید. سوما تبلیغ بی حد شما و سرمایه گذاری شما از کیسه مردم محروم و ستم دیده ایران برای تروریسم و پشتیبانی غیرمستقیم ازجنایات افراطیون مسلمان است. اینها فقط نمونه های ناچیزی از صدها برنامه جنایتکارانه است که نام می برم. اگر بخواهم فقط گوشه هائی از دیگر جنایات شما ها در مملکت را بنویسم، بقول معروف مثنوی هفتاد من خواهد شد و درهمینجا به جنبش سبز که دونفر از مهره های سابق جمهوری اسلامی شما یکی نخست وزیر سابق سالهای 1367 خورشیدی و دیگری رئیس سابق مجلس تا سه سال پیش که هردو در انتخابات فرمایشی دو سال پیش شما رأی نیاوردند و یا شما با وصف رأی مردم پاک دل و معترض، دیگر آنهارا نخواستید و آنها با فرصت طلبی خود، از نا رضایتی میلیونی مردم که ازشما و به شیوه انتخاباتتان معترض بودند، استفاده کرده و خود را در رأس بخشی از جنبش سبز، قالب کرده اند، بسنده می کنم. به درستی همه احزاب مترقی و مردمی انتخابات آینده شمارا تحریم نموده اند. اگرچه همه می دانند بدلیل همان پاکدلی و نا آگاهی مردم برخی به شما رأی خواهند داد وشماها، بدون تردید، طبق معمول کسری رأی را با تقلب اسلامی پر خواهید کرد، اما تحریم انتخابات از طرف نیروهای مخالف شما از راست راست گرفته تا چپ چپ، خود پاسخ دندان شکنی به تئاتر انتخاباتی شما خواهد بود.

آرزو دارم که ملتهای ساکن سر زمین ایران تکانی بخود بدهند و صندوقهای انتخاباتی را به گورستانی برای شماها تبدیل نمایند. در پایان توصیه من غیر مسلمان به شماها این است که اگر علاقمندید اسلام، نام نیکی در تاریخ داشته باشد و تا مدتی دیگر دوام بیاورد که این سرابی بیش نیست و بقول علی دشتی، تاریخ اسلام پراست ازقدرت طلبی روحانیون اسلام فقط وسیله بوده نه هدف، شما از تقلب، تزویر، سرکوب، دستگیری مخالفان، زندان، شکنجه، اعدام مخالفان خود و نهایتا حمایت از تروریسم و تحریک دست بردارید. مطمئن باشید باتهدید و کشتن نمی توانید برای مدت طولانی بر سر قدرت بمانید. سعدی گوید:

 پندگیر ازمصائب دگران    تا نگیرند دگران زتو پند.

شماها باید به سرنوشت رهبران کشورهای عربی توجه کنید. بدون شک شما مسلمانان افراطی سرنوشت بهتری نخواهید داشت.

هایدلبرگ، آلمان فدرال    28. 12.

2011

 دکتر گلمراد مرادی

g-moradi@t-online.de{jcomments off}

نویتـرین هەواڵ و بابەت


فارسی