"an independent online kurdish website

سال ١٩٢٣کە بە صراحت می توان گفت  کە یکی از تاریکترین و منفورترین سالها در تاریخ ملت کرد  بە حساب می آید. در سال ١٩٢٣ قدرتهای  پیروز   در جنگ  جهانی    اول ،با حضور نمایندگان چند کشور در شهر لوزان سویس طی  نشستی مصلحتی  پیمان ننگینی را بە امضاء  رساندند  کە بعدها بە  پیمان لوزان معروف گردیدmejid_eliasi

.طبق این پیمان شوم و ضد بشری ، سرزمین کردستان بە چهار قسمت در میان کشورهای ایران،عراق،ترکیە وسوریە تقسیم گردید،و از ان  زمان تا حالا سیاستهای انکار و نسل  کشی و  پاک سازی قومی  در این سر زمین تقسیم شدە   و اجراء می شود. اما کشورهای تقسیم کنندە  تا بە حال بە خاطر منافع اقتصادی و بازرگانی  و غیرە در این مورد سکوت اختیار کردەاند،و بە خاطر این همە فجایع هیچ گاە حاضر بە معذرت خواهی از ملت کرد نشدەاند بلکە نیز از طرق گوناگون  کشورهای اشغالگر  کردستان  را از چنگ ودندان با انواع سلاح و حتی سلا حهای شیمیایی مسلح نمودەاند و اکنون نیز سلاحهای شیمیای توسط  کشورهای  پیمان ناتو   بە رژیم  نژاد پرست و فاشیست  ترکیە   ارسال  می شود و این سلاحها علیە مبارزین و آزادیخواهان  کرد  در شمال  کردستان   توسط رژیم اشغالگر ترکیە از آن استفادە می شود.لازم بە یاد آوریست کە خیلی از مناطق کردستان  مورد  بمباران شیمیای کشورهای اشغالگر قرار گرفتە است. در ابتدای تقسیم کردستان ،سرکوب  قتل عام ، اعدام،غارت منابع طبیعی و زیر زمینی ،محروم کردن ابتدائی حقوق انسانی از ملت کرد  در چهارچوب ،پیامدهای همین پیمان لوزان بودە است.در نگاهی گذرا  بە روی کار امدن دولتهای اشغالگر  در نواحی جغرافیای کردستان در همە ابعاد گوناگون ،این رژیمها نە تنها در فکر راە حل مسالمت آمیز کردستان نبودەاند،بلکە خواست انسانی و حق تعیین سرنوشت ملت کرد  را با گلولە و آتش جواب دادەند و آنها را  فقط بە خاطر کرد بودن مورد تهاجم وحشیانە قرار دادەاند.با روی کار آمدن دولت بعث عراق ، بە جای پیام صلح و آشتی برای جنوب کردستان این  بخش از کردستان  را بە یک ویرانە تمام تبدیل کرد.و حتی اکثر این مناطق  مورد بمباران شیمیای ارتش عراق قرار گرفت.و هزارها نفر از مردم  بی گناه جان خود را از دست دادند   .و دولت عراق نە تنها با قتل وعام کردها کوتاە نیامد  ،بلکە سیاست تعریب را در  اکثر مناطق کردستان  بە مورد اجراء  در آورد، سیاستی کە منجر بە کوچ اجباری کردها از سرزمین اجدادی  خود شدند.و این سیاست تعریب نیز پس از سرنگونی رژیم بعث عراق متأسفانە  توسط دولت  کنونی  بە رهبری  نوری المالکی ادامە دارد.البتە سیاست قتل عام و بمباران و کوچ اجباری  تنها منوط بە یک بخش از کردستان  نمی شود.در بخشهای دیگر کردستان  در بین کشورهای اشغالگر  گاهی اوقات  با هماهنگی  تمام  دیپلماتیک  بین آنهابە مرحلە اجراء در آمدە است. سیاستی کە بر خلاف معیارهای حقوق  بشر کنواسیونهای  بین المللی  می باشد  .در شرق کردستان کردها در سایە  حکومت ننگین جمهوری اسلامی   وضعیت اسفناکی دارند و کشتن و ریختن  خون آنها طبق فتوای   آیت اللە خمینی خون آشام حلال است .  و جمهوری اسلامی  کار نامە سیاە جهاد  در قتل عام کردهارا بە خود اختصاص  دادە است. اما سیاست سرکوب ، در شرق کردستان  بە شیوە کاملا  سیستماتیک و برنامە ریزی شدە  و با ترفندهای گوناگون انجام می شود.در شرق کردستان  خواندن و نوشتن و تدریس ممنوع می باشد از پوشیدن لباس کردی در مدارس و دانشگاهها و ادارات نیز جلوگیری  می شود،و توسط لباس شخصیهاو سربازان گمنام امام زمان مورد اذیت و آزار و مسخرە قرار می گیرند.در ادارا ت ثبت احوال رژیم از ثبت ،نامهای کردی برای فرزندان کردها  خودداری می کنند،و بە جای تن دادن بە خواست والدین آنها،نامهای فارسی برایشان انتخاب می کنند،و بیشتر خانوادەها فرزندانی  با دو نام ،یکی کردی و یکی فارسی دارند، اکثر خانوادەها بدون تن دادن بە خواست رژیم ضد بشری جمهوری اسلامی  برای فرزندانشان نامهای کردی        بر گزیدەاند،        و  هویت  کرد بودن خود را ثابت و حفظ نمودەاند برای نمونە طبق آمارهایی غیر موثق ثبت احوال رژیم  در کرمانشاە فقط در شهر سرپل ذهاب بالغ بر ٤٠٠٠٠ نفر  دارای دو نام وجود دارد.واگذارکردن زمین کردها تحت عنوان طرحهای اقتصادی و تولیدی بە افراد غیر کرد. تشویق افرادغیر کرد بە دادن وامهای کلان و دراز مدت جهت خرید مسکن و شرکتهای  تولیدی .    طرح تقسیمات کشوری کە در پارلمان رژیم بە  تصویب  رسیدە ،این اجازە را بە کارگزاران مزدور  دادە است کە خیلی از شهرها و روستاههای کردستان را بە استانهای غیر کرد  ضمیمە کند،البتە این سیاست اکثرأ در استانهای کردنشین همجوار با غیر کرد بە شیوە کاملأ طراحی شدە انجام می شود.رژیم ضد انسانی جمهوری اسلامی با این کار چند هدف و منظور را دنبال می کند،از تعداد رأی کردها در انتخابات  شوراها،یا نمایندگان  مجلس کاستە،وبااین کار کردها رابە اقلیت سوق دادە،و از افزایش نماینداگان کرد در مجلس جلو گیری می  کند،هدف دیگر رژیم ارتجاعی  جمهوری اسلامی   بە هم زدن نقشە جغرافیای  شرق کردستان است  و با پیادە کردن این طرح و اذعام مناطقی از کردستان بە استانهای غیر کرد ،از اتحاد و یک پارچگی    خاک  کردستان    می کاهد.و با این کار در دراز مدت  باعث اختلاف ،جنگ و خونریزی  در بین ملیتها   می شود        ،وتنها حاکمیت  ننگین جمهوری اسلامی  در این میان  سود می برد.مسئلە مهم و سرنوشت سازی کە اکنون در جنوب کردستان  با آن بە مشکل   برخوردەایم  ،وتبدیل بە گرە کورە شدە است استان کرکوک و دیگر شهرها وروستاهایست کە چهل در صد این قسمت خاک          کردستان را تشکیل می دهد کە رژیم بعث عراق دست بە تعریب  آن  زدە است.از دیگر طرحهای رژیم درماندە و منزوی  جمهوری اسلامی  بایر کردن هزارها هکتار از زمینهای حاصلخیز کشاورزان  بە بهانە سد سازی و تولید برق می باشد،و با پرداخت مبلغی ناچیز  بە  روستائیان و کشاورزان  آنها را مجبور  کوچ اجباری  از سرزمین خود   می کند. و بعد از مدتی آنرا بە یگانهای سپاە پاسداران ویا کارخانە موشک سازی ،یا پادگان برای گروهای تروریستی ،از جملە انصار الاسلام،حزب اللە لبنان ،حماس وغیرە،جهت برگزاری دورهای تروریستی و انتحاری واگذار می کند.جنگ ایران و عراق کە طولانی ترین جنگ این قرن  بە شمار می رود ،هر کدام از کشورها جهت پیشروی از نیروهای متقابل اقدام بە مین گذاری در نواحی مرزی   نمودند،و هر کدام از این دو کشور  میلیونها مین  در مرزها کاشتند،بعد از پایان جنگ رژیم آخوندی ولایت فقیە  نە تنها گام مثبتی  جهت پاک سازی میدانهای مین بر نداشت  ، بلکە                        بە خاطر  ترس و وحشت  از تردد   نیروهای پیشمرگ،این مناطق     را  منطقە ممنوعە اعلام ننود،و هیچ کس حق تردد در آن ندارد.و  بدین ترتیب رژیم از ارتباط میان مردم  بخشهای  کردستان کاستە است،وهر سال بر اثرانفجار      مین صدها نفر جان خود را از می دهند،ومرزنشینان کردستان  هزارها هکتار    از زمینهای خودرا بر اثر  جنگ طلبی های   رژیم جمهوری اسلامی از دست می دهند. تاریخ نشان دادە است کە بر اثر اختلاف میان رهبران کرد  خیلی  از انقلابهای کردستان  بە جای پیروزی منجر بە شکست   شدە است و دولتهای اشغالگر از این اختلافات بی نهایت سود بردەاند.و تاریخ نویسان کرد از بیان و شرح آن هیج ترس و  واهمەای  از کسی یا حزبی ندارند.وبە یقین می توان گفت بر اثر اختلافات کرد بودە است کە مردم کردستان  بخشی از سرزمینهای خود را از دست دادە است .در جنگ امریکا و عراق بر سر کویت فرصتهای طلایی برا جنون کردستان بوجود آمد ،وتمام شهرهای کردستان بە دست پیشمرگان جبهە کردستانیآزاد گردید.وپرچم مقدس کردستان بر فراز کرکوک ،خانقین و دیگر نواحی بر افراشتە شد  و موجب خوشحالی هر چهار قسمت کردستان گردید.اما بعد ازمدتی جنگ و درگیری بین رهبران این بخش  از کردستان بر سر تصدی قدرت و مقام واختلافات حزبی شروع شد وحکومت بعثی عراق دوبارە بە کردستان  لشکر کشی کرد ،و کرکوک و دیگر نواحی کردنشین را بە اشغال خود در آورد،ورهبران کرد در این مقطع حساس  در پی حذف یکدیگروبە دست گرفتن قدرت بودند.بە دنبال اختلافات میان اعضای رهبری حزب  دمکرات و دوقسمت کردن این حزب  موجب ناراحتی و ناامیدی در  جامعە کردستان شدە است،وراە رسیدن  بە آزادی و حق تعین  سر نوشت ملت کرد  را در هالەای از ابهام و سر در گمی قرار دادە است اختلافی کە موجب خوشحالی رژیم تروریست پرور جمهوری اسلامی شدە است   وخواست دیرین رژیم بودە،خواستی کە براییش خیلی    هزینە و برنامە ریزی کردە است،ودست رژیم را برای طرحهای غیر انسانی و قتل و عام بیشتر  فرزندان کرد  بازتر می کند .در اینجا ضمن تقدیر  از زحمات  و مبارزات  طولانی  دو چهرە سر شناس ملت کرد ،آقایان مصطفی هجری و خالد عزیزی ،همچنین خستە نباشید بە آنها،این دو  همسنگرقدیمی و مبارز  وظیفە سنگینی در این مقطع حساس در قبال ملت کرد بە دوش دارند.در این شرایط حساس وبا ادامە  تظاهراتها  معروف بە بهار عربی در افریقاو خاورمیانە،و سرنگونی دیکتاتورهای حاکم و خود کامە یکی پس از دیگری  بە دست مردم ،امواج این سونامی بر سواحل رژیم قرون وسطایی جمهوری اسلامی  نزدیکتر و نزدیکتر می شود .ملت کرد احتیاج بە یک پارچگی و اتحاد بیشتردارد،اتحادی کە رژیم از آن  ترس و هراس بی پایان دارد.ملت کرد  در جنوب کردستان از این دو رفیق مبارز انتظار دارند کە از راە گفتگو اختلافات را حل و فصل کنند،و روشنائی و امید دوبارە را بە دلهای  آزردە   مبارزان و مردم کردستان باز گردانند،دل هزاران مادر داغدیدە کە فرزندانشان رافدایی آزادی  کردستان شادکنند ،و دشمن را ناامید کنند،و صفحەهای طلایی تاریخ را بە نام خودشان بە ثبت برسانند.وبا همت و پشتینانی ، با دیگراحزاب کردی یک جبهە متحد کردستانی تشکیل دهند،وخودرا برای سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی آمادە کنند،استانهای کرمانشاە و ایلام بیشتر از دیگر مناطق در معرض  خطر جدی پاکسازی قومی  قرار گرفتەاند،نامبردگان وظیفە انسانی و مللی خود را در مقابل این دو استان  بە جا آورند ،برنامەهای لازم و سیاست سنجیدە  اتخاذ نمایند وبا شکایات بە مراجع بین المللی  جنایات رژیم  ننگین جمهوری اسلامی  در این مورد رامحکوم ننمایند.در برنامەهای تلویزیونی  ویژە برنامە پخش کنند،از صاحب نظران و حقوق دانان در برنامەهایی  تلویزیونی دعوت بە عمل آید،چە بسا در آیندە نزدیک شاهد کرکوکهای دیگر در شرق کردستان نباشیم،.

سرنگون باد رژیم دیکتاتوری جمهوری  اسلامی.

مجید الیاسی     {jcomments off}

نویتـرین هەواڵ و بابەت


فارسی