"an independent online kurdish website

 اگر بخواهیم در یک نگاە دقیق و بررسی شدە  خشونت و وحشی گریmejid_eliasi

علیە زنان  را در ایران  مورد  بررسی قرار بدهیم،ابتدا باید  بە  مسئلە زنان در سایە حاکمیت رژیم قرون وسطائی   جمهوری اسلامی بپردازیم .نظام ولایت فقیە ایران کە همە امورات زندگی  را از دریچە دین ،زندگی امامان،علل الخصوص زندگی علی و فاطمە نگاە می کند.

بدون شک و هیچ تردیدی مسئلە زنان  را نیز از این قاعدە  مستثناء نمیسازد.جمهوری اسلامی گاهی اوقات  جهت تهدید و کشتن زنان از شمشیر  ذوالفقار و دولبە علی ابن ابیطالب کە بە ارث  بە آخوندهای خون آشام و گرگ صفت  رسیدە استفادە می کند. در این مقطع از تاریخ ،موقعیت و جایگاە واقعی زن از چنان اهمیتی برخوردار است کە شاخص و معیار آزادیهای نسبی  هر جامعە  را با میزان  آزادی  و برابری زن  ورعایت  حقوق  وی  در آن جامعە سنجیدە می کنند.بر این اساس و دلایل  آمارموجود کشوری چون ایران  کە حقوق زنان  در آن بە شدت پایمال  می شود،و زنان  حق هیچ تصمیم گیری در سرنوشت  سیاسی و روزمرە خودشان ندارند در ردیف زن ستیزترین کشورهای دنیا محسوب می شود.در نظام ولایت  فقیە کە جوهر و اساس آن ،همە مواد و تبصرەهای قانون اساسی  بر گرفتە از احکام تند و خشن  شریعت  سر چشمە  می گیرد ،مطابق آن زن از نازلترین کرامت انسانی برخوردار است.و از سوی دیگرزنان      گرفتار     چالشهای مذهبی ،اسیر در عرف عادات کهنە مردسالارانە،مثل کالای خریداری شدە تحت مالکیت شش دانگ مرد بە حساب  می آید و جلو چشمان مرد  یک موجود ضعیف و ناتوان و از لحاظ  حقوق اجتماعی و سیاسی جایگاە مناسبی  برای آنان در نظر  گرفتە نمی شود  با روی کار آمدن نظام ارتجاعی جمهوری اسلامی وفضای  خفقان سیاسی برای زنان ،کار شکنی در موفقیتهای چشمگیر زنان،بالاخرە  رژیم   ولایت فقیە از طریق تریبونهاو مبلغان دست نشاندە خود  موفق شدە یک جامعە مردسالارو زن ستیز،  در عین حا یک جامعە سقط بدون مشارکت زنان  در ایران  روی کار آوردو بر همین مبنا زنان  را بە کنج خانەهای مرگ و تاریک می فرستند  تا بە کارهای  خانەداری و بچەداری مشغول شوندو مثل یک آشپز استخدامی برای مردان غذا بپزندو وسیلەای برای ارضای جنسی  مردان باشند .هر سالە تعدادی از زنان  توسط شوهرانشان  یا نزدیکان خانوادە  خود  تحت لوای  ناموس و ناموس پرستی  بە قتل می رسند. چیزی کە اکنون بە قتلهای ناموسی معروف است. راز معمای حل نشدە قتلهای ناموسی اغلب  در کشورهای کە همچنان تحت لوای دین  بە مردم حکومترانی می کنند،کشورهایی کە تعصبات مذهبی گلوی آزادی مردم را فشردە،منجملە در کشور ایران ، بعد از روی کار آمدن حکومت دینی و مدهبی جمهوری اسلامی ،ناموس پرستی و قتکهای ناموسی ،  سرعت بیشتری بە خود گرفتە است.قتلهای  نامبردە با اطمینان  بیشتر از طرف اقوام  قربانی  صورت می گیرد،چرا کە قوە قضائیە رژیم جمهوری اسلامی  مجازات سنگینی  برای آنها در نظر نمی گیرد،بلکە از آنها نیز تجلیل،وبە عنوان قهرمان ناموس پرستی و پیروان  راستین دین یاد می کند در سال ١٣٥٧ بعد از بە قدرت رسیدن مرتجعین مذهبی و تشکیل نظام قرون وسطائی ،مذهب بە ایدئولوژی رسمی تبدیل شد و بە قتلهای ناموسی مشروعیت دادە شد.و حتی پا از مسائل ناموس و ناموس پرستی هم فراتر گذاشتە شدو عرصە را برای فعالیت زنان و دختران  تنگتر کردند.تا حدی کە آخوند جیرە خوار احمد جنتی در یکی از خطبەهای نماز جمعە تهران خواهان اعدام زنان بد حجاب شد.ودر مورد دیگری نیز حسنی امام جمعە ارومیە زنان بد حجاب را بە اتوبوس شهری تشبیهە کرد کە هر کس می تواند سوار بر آن شود،واین طرز تفکر وبد بینی بە قشر زنان در ادبیات روان شناسی از بد ترین هتک حرمت و خشونت سازمان یافتە علیە زنان می باشد.و سندهای زندە دیگری از زن ستیزی جمهوری اسلامی موجود می باشدکە زنان را بە چند قرن قبل باز می گرداند کە با هیچ کدام از مفاد ومعیارهای کنواسیون حقوق بشر همخوانی ندارد کە میتوان بە نمونەهای کوتاهی از آن قوانین خشن و بربریت اشارە کوتاهی داشت.در پیمان زناشوی همیشە اولویت با مردان است ،درخواست طلاق زنان بە هیچ وجە پذیرفتە نمیشودو این مردان هستند کە تصمیم می گیرند.در موقع جدایی سر پرستی     فرزند یا فرزندان بە مرد سپردە  می شود.در محاکم قضایی رژیم ولایت فقیە  گواهی زنان قابل قبول نمی باشد،زنان باید هیچ وقت بدون اجازە شوهر از منزل خارخ  نشوند. زنان هیچ موقع بدون اجازە شوهران خود نمی توانند صاحب گذرنامەشوند.    بهترین  جایگاە و محل امن برای زن خانە است،چون زن از لحاظ جنسی تحریک کنندە است ،ثانیأ موجودی آسیب پذیر می باشد، در بعضی از استانهای ایران  دختران مجرد حق استخدام در ادارات دولتی را ندارند و با این حال دختران در برخورداری از حق کار برابر در جامعە  محروم می شوند،و این تضاد آشکار در نقص حقوق بشرو برابری زن و مرد می باشد.ترویج صیغە موقت و رواج چند همسری برای یک مرد بر اساس لایحە حمایت از خانوادە کە بە تصویب مجلس فرمایشی رژیم رسیدە است،این حق را بە مردان می دهد کە با اثبات مقداری در آمد ناچیز بە دادگاههای فرمالیتە

و ضد زن ستیز  تا هر چند دلشان می خواهدهمسر جدید برای خود اختیار کنند.آخوندهای شهوتران کە بە صندلی قدرت تکیە زدەاند فرهنگ صیغە موقت را در جامعە ایران بە خصوص در دانشگاهها نهادینە کردەاند،و حتی برا این کار خواهان طرح هدفمند از سوی نهادهای  دولتی      شدەاند .با پرداخت مقدارکمی پول بە یک آخوند زنان مطلقە یا دختران جوان را از یک ساعت  بە بالا گرفتە آنها را بە عقد موقت یک مرد در می اورند،آخوندهای فرصت طلب و شهوتران و پس فطرت بە این نکتە استناد می کنندکە زن و نماز یک خاصیت مشترک دارندهر دوی آنها از فساد و فحشا جلو گیری  می کند.بت اساس طرع جدید آموزش و پرورش رژیم  دوران مدرسە دختران کوتاهتر می شودتا زودتر ازدواج یا صیغە موقت شوند. آخوند قرائتی رئیس امامان جمعە کشوردر نامەای خطاب نهادهای سرکوبگر امر بە معروف و نهی از منکر در اسرع وقت خواهان مجازات زنان بد حجاب ،وخواستار     زنانە و مردانە شدن فضاهای عمومی داخل کشور،ادارات پارکها،سینماها،آسانسور دانشگاە،اتوبوس وسایر اماکن دیگر برای صیانت از زنان شد.اما  متأسفانە ریشە این اعتقادات و  تعصبات آنقدر محکم است کە مدافعان ناموس و ناموس پرستی بعد از مهاجرت بە کشورهای پیسشرفتەو مدرن و زندگی در جامعە آزاد نمی توانند این طرز تفکر ارتجاعی را از خود دور کنند.و با کمال تأسف و تأثر هر شاهد چندین قتل ناموسی در قلب اروپای آزاد هستیم.

واقعأچە کسی پاسخگوی این همە جنایات جمهوری اسلامی است؟و راە چارە چیست؟ اینک بیش ازسە دهەاز عمر شوم و ننگین رژیم ولایت فقیە خون آشام  می گذرد و هر سال بر پروندە سیاە  جنایاتش افزودتر می شود.زندان شکنجە ،سنگسار،احکام سنگین و ناعادلانە،ودر کنار آن آدمکشی و اعدام،قتلهای مخفیانە و پنهان و همە اینهااز دستاوردهای رژیم آخوندی برای میلیتهای ایران در این قرن بودە است.کە بە نوع خود یک نسل کشی تمام عیار  می باشد.امسال ٨ مارس را در شرایطی برگزار کردیم کە دامنە تحریمها روز  بە روز  علیە رژیم تنگتر می شود و دود ناشی از این تحریمها بە چشم مردم می خورد.و فقر و تنگدستی  دامنگیر تمام خانوادەها شدە است.و در این میان زنان در سایە بی کفایتی رژیم تبدیل بە قشر آسیب پذیر جامعە شدە ،و بیشترین فشارهاو مشقتها  را متحمل شدەاند.فقر از یک سو و قوانین خشن ضد زن  از سوی دیگر،راە را برای هر گونە رشد و ترقی زنان سد معبر کردە است، هر روزە آنان را بیشتر بە حاشیە سوق می دهد.اما رژیم ارتجاعی جمهوری اسلامی باید از خواب خرگوشی  بر خیزد،طوفان سونامی در راە است،دیر یا زود لانە های عنکبوتی و معلق شدەآنان را در هم می پاشد،و برای همیشە سران    آدمکش رژیم ولایت فقیە بە زبالە دان تاریخ سپردە می شوند. امروزە نباید تمام فعالیت تنها بە یک روز از سال بە نام ٨ مارس موکول کنیم.باید تمام سال بر علیە نا برابری و ناعدالتی در حق زنان مبارزە کنیم و هر گونە خشونت از هر رگ و ریشەای  را محکوم کنیم ، باید در تمام روزهای سال با همت آزادیخواهان با همکاری سازمانهای مدافع حقوق زنان در این راە تلاش بی وقفە داشتە باشیم،و راە را برای اهداف معین هموار و جامعەای برابر و شکوفا برای زنان بە دور  از هر گونە فاصلە طبقاتی داشتە باشیم.در این میان زنان شجاع  و آگاە مصمم  و پیگیرتر از قبل در راە مبارزە و آزادی و جامعەای برابر  با جهل و نادانی رژیم زن ستیز جمهوری اسلامی مبارزە می کنند.و حتی در این راە مقدس خیلی از آنها جان باختەاندو اکنون هزارها زن در زندانهای مخوف  قرون وسطایی  رژیم ولایت  فقیە  زندانی هستند،سرکوب زندان شکنجە و اعدام ذرەای از ایمان راسخ این مبارزان و قهرمانان راە آزادی و عدالت اجتماعی را کم نکردە و نخواهد کردو بدون هیچ شک و تردیدی  پیرۆزی از  آن آنهاست.

سرنگون باد رژیم زن ستیز جمهوری اسلامی.

{jcomments off}

نویتـرین هەواڵ و بابەت


فارسی