"an independent online kurdish website

بیانیە شمارە: ٧ kebudwend_ehtesab

وجدانهای بیدار!

سازمانها و مدافعان حقوق بشر!

متاسفانە با گذشت ٥٤ روز از آغاز اعتصاب غذای «پدر حقوق بشر کردستان»، مقامات جمهوری اسلامی بە جای اهتمام دادن بە درخواستهای قانونی و رعایت ابتدائی ترین حقوق پایەای ایشان حتی در چهارچوب آیین نامەهای سازمان زندانها، سعی بر آن دارند کە جلو هر نوع اطلاع رسانی در خصوص وضعیت کبودوند را بگیرند. در همین راستا؛ امروز چهارشنبە، مورخە ٢٨ تیرماە ١٣٩١، تلفن منزل و همراه، پریناز حسنی، همسر محمد صدیق کبودوند برای جلوگیری از مصاحبه وی با رسانەها قطع شده است و در اقدامی دیگر برای ایجاد ترس و رعب و خفقان در کردستان و ممانعت از اعتراضات مردمی در حمایت از کبودوند؛ شب گذشتە اجلال قوامی سخنگوی سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان را ربوده و در محلی خارج از شهر سنندج مورد بازرسی و ضرب و شتم قرار دادەاند.

» کمپین حمایت از کبودوند «، اعلام می کند، اگرچە کمپین هموارە در زمینەهای مختلف اقدام بە کسب اطلاعات دقیق در مورد کبودوند نمودە، تمامی فعالیتها و کارزارهای حمایتش از وی در خارج و داخل کشور را مستقل از سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان و خانوادە کبودوند سازمان دادە است. حقیقت این است کە دفاع از کبودوند مسألەای پرنسیپی برای فعالان و جامعە کردستان است و هیچگونە تهدید و ایجاد رعب و ترس مانع از گسترش پشتیانی ها از کبودند نخواهد شد. دفاع از کبودوند؛ پاسداشت ارزشهای مشترک انسانی در جامعەای است کە گفتمان خشونت محور سعی بر بە حاشیە راندن آن دارد. براین اساس کبودوند تنها متعلق بە خانوادە خویش و سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان نیست بلکە ایشان سرمایە بسیار گرانبهای انسانی ـ اجتماعی ملت کرد و جامعە مدنی ایران است.

اعمال بیشتر فشارها و افزایش تهدیدها تنها عزم همەی ما را بر ادامە راە و ترویج گفتمان حقوق بشری کە کبودوند بخاطر آن در زندان است، راسخ تر خواهد کرد.

در همین راستا و در حمایت از کبودوند و آزادی وی روز شنبە ٢١ ژوئیە با برپایی آکسیونهای مشترک و همزمان در بیش از ١٠ نقطە جهان صدای کبودوند، خانوادەی وی و سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان خواهیم بود.

کمپین دفاع از کبودوند

 ٢٨ تیرماە ١٣٩١

: جهت اطلاعات بیشتر در بارە كمپين حمايت از كبودوند:

Web: http://4kaboudvand.wordpress.com/

فيس بوك For Kaboudvand Facebook Page

Email: 4kaboudvand@gmail.com

براى تماس با كمپين در كردستان عراق :

زاهد حنبلی

ايميل: Zahid.kurdi@gmail.com

تماس در اروپا:

ناهيد مكرى

ايمیل:  Nahid_mokry@yahoo.com

تماس در آمریکا:

آزاد مراديان

Moradianazad@yahoo.com

……………………………………………………….

شنبە ٢١ ژوئیە یکصدا خواستار سلامتی و آزادی کبودوند شویم!

 فراخوان برای شرکت در تحصن و تجمعهای روز شنبە ٢١ ژوئیە

تشکلها و فعالین مدنی و حقوق بشری بر این  باورند کە دیالوگ و راەحلهای مدنی تنها وسیلە رفع تبعیض و نابرابری در جامعە است. کبودوند نیز نماد چنین گفتمانیست و برای همین گفتمان نیز بە یازدە سال زندان محکوم شدە است. کبودوند در طی ٥ سال زندانی کە از حکم خود سپری کردە بە بیماریهای حادی مبتلا  شدە است و برای معالجە و درمان خویش و دیدار با فرزند بیمار خود بطور مکرر تقاضای مرخصی استعلاجی کردە کە با همە آنها مخالفت شدە است. او در اعتراض بە این نوع تبعیض در زندان نسبت بە زندانیان ملیتها و اقلیتهای مذهبی بە اعتصاب غذای نامحدودی دست زدە است کە تا بحال نزدیک بە دو ماە از آغاز این مقاومت میگذرد. کبودوند با ادامە این اعتصاب بە عنوان تنها راه باقی ماندە برای اعتراض بطور جدی جان خود را بەخطر انداختە است.

بهمین دلیل نیز کمپین حمایت از کبودوند، از همگان در هرجا کە هستند می خواهد کە روز شنبە ٢١ ژوئیە در یک فعالیت جمعی برای حمایت از کبودوند و خواستەهای قانونی و انسانی اش شرکت کنند. با این اقدام سرتاسری، خواست زندە ماندن کبودوند را فریاد خواهیم زد و خطاب به مسولین جمهوری اسلامی می گوییم که مسئولیت وارد شدن هرگونه صدمه به تندرستی و جان کبودوند متوجه آنها خواهد بود.

در کارزار حمایت از خواستەهای بە حق و قانونی کبودوند و محکوم کردن مقامات جمهوری اسلامی در پایمال کردن حقوق زندانیان تا بحال گروههای مدنی و سیاسی زیادی در داخل و خارج از کشور در این راستا همراە کمپین حمایت از کبودوند شده اند و هر روز دسته ای و گروهی در داخل و خارج از کشور با ابراز نگرانی از صدمە بە تندرستی کبودوند خواستار پایان اعتصاب غذای وی شدەاند.

بدیهی است پافشاری و لجاجت دشمنانه ی مسئولین جمهوری اسلامی در مخالفت با خواستەهای قانونی کبودوند را نمی توان تحمل و نباید قبول کرد و با تاکید مجدد بر تقاضای خود مبنی بر توقف اعتصاب غذا بە پدر حقوق بشر کردستان خواهیم گفت کە پیامش بە ما رسیدە و در پشتیبانی از وی یکصدا آزادیش را میخواهیم.

گستردگی و همزمانی تجمعهای ما با شیوەهای مدنی، بی شک سبب خواهد شد تا پیام کبودوند و حمایت ما از آزادی وی رساتر طنین انداز شود.

تا زمان انتشار این فراخوان در شهرها و پایتخت چند کشور در روز شنبە ٢١ ژوئیە برای تحصن و تجمع اعلام آمادگی شدە است کە لیست آنها ضمیمە این فراخوان است. از همە کسانیکە علاقمند بە شرکت در این آکسیونها هستند درخواست می شود کە با ایمیلهای مربوطە تماس گرفتە تا خبررسانی و هماهنگیهای لازم در این زمینە بە عمل آید.

 لیست  ١٠ شهر کە تاکنون برای تجمع و تحصن همراە و همصدا برنامە ریزی کردەاند

در مورد شهرهایی کە هنوز محل برگزاری و ساعت تجمع آنها درج نشدە است متعاقبا اعلام خواهد شد

__________________________________________________________________

آمریکا

 •  لوس آنجلس

Ocean Ave & Colorado Ave ,Santa Monica (Los Angeles), CA 90401

3 PM-6 PM

Contact Person: Azad Moradian

Phone: 1 818 434 9692

moradianazad@yahoo.com

فرانسە

 •  پاریس/ /Paris
  ساعت 18:00 تا 20:00

Paris- metro 9 et 6 Trocadero

سوسن محمدخانی غیاثوند

Kurdnews4@gmail.com

فنلاند

 • هلسینکی/Helsinki
  مجید حقی

majid.hakki@gmail.com

بریتانیا

 • لندن/ Londen، تحصن

ساعت 13:00 تا 17:00

آدرس:
خانه امید

45 Queens wallk

Ealing
W5 1TL

علی،
تلفن: +447930144409

سوئد:

 •  استکهلم/ Stockholm
 •  Malmo /مالمو

نروژ

 • اسلو/Oslo

  آلمان

 • تحصن فرانکفورت// Frankfort
  ساعت 13 تا 17

آدرس:
Gewinnerstr. 25

60386 Frankfut/Main

جهانگیر  ولیانی

تلفن: +4917622957533

 • کلن/Kolen
 •  هانوفر/Hanofer، تحصن
  ساعت 13 تا 17
 • آدرس:
  مرکز فرهنگی پاویلیون
 • پشت مرکز قطار هانوڤر  وایسه کرویتس پلاتز
 • Pavillon
  Weßekreutz Platz
 • Hinter Dem Bahnhof Hannover
 • آریز داراپور
 • تلفن:+4917621632126

اگر به عنوان یک فرد، نهاد مستقل و یا در همکاری با نهادهای دیگر قصد برگزاری و شرکت در تجمع روز 21 ژوئیه در شهرتان را دارید لطفا با ایمیل کمپین حمایت از کبودوند در زیر تماس بگیرید.

4kaboudvand@gmail.com

{jcomments off}

نویتـرین هەواڵ و بابەت


فارسی