"an independent online kurdish website

 رژیم ولایت فقیە از همان ابتدای  سر کار آمدن با حربەهای عوام فریبی از طریق مبلغان دینی و مافیای مداحی و مغز شوئی mejid_eliasi

توانست  تا اندکی  نظر بعضی از قشرهای جامعە  را بە سوی حکومت  نوپای  خودشان  جلب کنند. آخوندهای روزەخوان  و فالگیر از طریق تریبونهای مساجد با دادن وعدەهای تو خالی  بە مردم انقلابی  توانستند  انقلاب را از مسیر اصلی  خود منحرف کنند  خمینی   با همکاری  دیگر آخوندهای مرتجع  با برنامەریزیهای از پیش طراحی شدە بە میان مردم رفتند و از برکات نظام اسلامی و مزایای آن  برای تودەهای  مردم گفتند مزایای از قبیل  مجانی کردن  آب و برق،تحصیلات رایگان، آوردن پول نفت بر سر سفرە  مردم، زمین مال خداست و قول واگذاری آن بە  مردم،مبارزە با فساد مالی، عدالت اجتماعی وغیرە توانست مردم انقلابی را ساکت نگهدارد.و در فاز بعدی  نیز شروع بە  تقویت  بنیە دفاعی  و تشکیل واحدهای  سرکوبگر و شبە نظامی از جملە  کمیتەهای انقلاب  و بسیج و تشکیل دادگاههای ویژە انقلاب  کردند. و با پول نفت بە تمام  سکان کشور چنگ انداختند و بعد از مدتی   از  تشکیل  دادگاە انقلاب بە دستور آیت اللە خمینی   شخص  خالخالی   را بە ریاست  این دادگاە منصوب کردند، خالخالی جلاد بعد از اندک زمانی  با بی رحمانەترین شیوە در سطح کشور  حمام خون بە راە انداخت  در همە موارد بدون استثناء شروع بە اعدام ،سرکوب  و خفقان نمودو تمام مخالفان سیاسی را اعدام  یا مجبور بە مهاجرت اجباری از کشور نمود. قتل و عام فجیع زندانیان سیاسی دهە شصت تا ابد یکی از  لکەهای سیاە بر   پیشانی حکومت  جمهوری اسلامی  می باشد دامنە  این جنایت این قدر  هولناک و وحشتناک است کە فقط دادگاە بین اللملی لاهە توان  صلاحیت رسیدگی بە آن را دارد و آخوندها و کارگزاران   نظام ولایت فقیە  کە در این ماجرا  دخیل بودەاند را بە مجازات خودشان برسانند. حکومت  مذهبی ولایت فقیە از هیچ جنایتی  علیە ملتهای تحت ستم   ایران ، اعم از  کرد ، فارس ،ترک ، عرب  بلوچ و ترکمن  دریغ نکردە است .و غیر از  مصیبت  و عزادار  کردن ، و ویرانی خانە و کاشانە آنها چیز ی دیگر  از سوی این نظام    بە ارمغان  برای آنها نیاوردە است.

در  مدت زمامداری  نظام  خون آشام  ولایت فقیە ملت کرد در شرق کردستان  بیشترین قتل و عام و اعدام و ترور از جانب این حکومت ننگین متحمل شدە است. از جملە فتوای  جهاد علیە ملت کرد توسط شخص خمینی جلاد، ویران کردن شهرهای کردستان ،عدم عمرانی  و خدمات رسانی در تمامی استانهای کردستان، محروم نگهداشتن ملت کرد،پادگانی کردن کردستان ،توزیع مواد مخدر  توسط سپاە پاسداران و مزدوران محلی ، کافر خواندن ملت کرد،ترور مبارزان  جنبش رهایی بخش ملت کرد. جمهوری اسلامی  باتمام ابزارهای قدرت دیکتاتوری  و سرکوبگرانە  خود توانست  احزاب و اپوزسیون مخالف را سرکوب کند و حتی  واحدهای ترورو آدمکشی  و سرکوب  را بە بیرون از مرزهای خود بفرستد و دست بە ترور  چهرەهای سرشناس  و برجستە مخالف رژیم بزنند از جملە ترور  شهید دکتر عبدالرحمان قاسملو یکی  ازمحبوبترین رهبران ملت کرد ،شهید دکتر صادق شرفکندی و همراهانش و دیگر رهبران اپوزسیون ایرانی در خارج از کشور نیز در امان  نماندند .رژیم جمهوری اسلامی  برای بقای حکومت  و خفقان بیشتر بە طور آشکارا از طریق  سپاە برون مرزی قدس و با همکاری  قرارگاە رمضان   در  شهر سلیمانیە بە سرکردگی پاسدار قاسم سلیمانی کە روابط   نزدیکی با اتحادیە میهنی کردستان دارد، بە تعقیب مخالفان سیاسی پرداختە و صدها کادر و پیشمرگ از احزاب سیاسی مخالف رژیم را بە طور ناجوانمردانە بە شهادت  رساندند و هرگز دادگاهی برای قاتلان تشکیل نشد.باندهای ترور و  وحشت  نظام جمهوری اسلامی در داخل کشور نیز بیکار  ننشستندو دست بە جنایات هولناکی زدندو صدها نفر از نخبگان و افراد سرشناس جامعە   را بی رحمانەو بە طور فجیعی  ترور کردند  این ترورها زیر نظر کمیتە ویژە ای با نظارت کامل شخص علی خامنەای انجام می گیرد لازم بە یادآوری است کە    دکتر قاسملو و دکتر شرفکندی  زیر نظر همین  کمیتە ویژە کە در بیت رهبری  انجام وظیفە  می کند   بە دست تروریستها شهید شدند .ماهیت دراز مدت رژیم ولایت فقیە همیشە در پی بحران و آشوب افرینی  بودە و خواهد بود،وبا این  بحرانها تامدتی فضای جامعە را سرگرم می کند.یکی دیگر از  ترفندهای  حکومت مستبد ولایت فقیە برا ی برون رفت  وشانە  خالی از بحرانهای گریبانگیر خود  ناشی از تحریمها ی بین المللی و فشار سنگین اقتصادی بر دوش مردم ، ترور دانشمندان هستەای در داخل ایران ،ومتهم کردن سرویسهای اطلاعاتی  آمریکاو اسرائیل می باشد وبا این کار  می خواهند جو  کینە توزی و نفرت  مردم را بە اسرائیل و آمریکا  سوق دهند،و در این میان  بعضی افراد سادە لوح رابە عملیات استشهادی و انتحاری بر ضد منافع  آمریکا  در جهان تشویق کنند.رژیم قرون وسطایی جمهوری اسلامی  تمام توان خود را برای سرکوب و خفقان جامعە بکار بستە است. لذا دامنە این سرکوبها  از زمان شروع تظاهرات کشورهای عربی  چند برابر شدە است. تمام قشرهای  جامعە بدون استثناء از جملە روزنامەنگاران ، وبلاگ نویسان ،دانشجویان ،کارگران.فعالین سیاسی مدنی،اتحادیە وکلا،بازاریان و غیرە شامل  این سرکوب بی رحمانە بودەاندو خیلی از آنها اعدام و زندانی شدند، و اما متأسفانە  هر روز خبرغم انگیز  اعدام گروهی تعدادی از انسانهای بی گناە  کە تنها جرمشان  انتقاد  از رژیم  و کا ر گزاران می باشد  می شنویم  و حاکمان خود کامە با کمال پررویی بە این عزیزان  بە چسب قاچاخچی مواد میزنند. وظیفە انسانی تک تک ماست باهر گونە  عقیدە و نظر با همکاری  یکدیگر  علیە جنایات ضد بشری جمهوری اسلامی بی تفاوت نباشیم.با براە انداختن تظاهرات در مقابل سفارتخانەهای جمهوری اسلامی در کشورهای  اروپایی و غیرە فرصت  را از جنایت کاران  حاکم بر ایران سلب کنیم و ماهیت واقعی  این رژیم را بە همە  بشناسانیم بی گمان  کە مبارزە دستە جمعی ما برای  تحقق  خواستەهایمان بە ثمر خواهد نشست.     

{jcomments off}

نویتـرین هەواڵ و بابەت


فارسی