"an independent online kurdish website

 با اینکە بە  آغاز فصل  گرما چند روزی هنوز باقی است اما آتش سوزی در جنگل های کردستان به ویژه در حد فاصل  شهرستان مریوان و سنندج   بارها از طرف فعالان محیط  زیستی  و مدنی گزارش شدە است.agr-teperandan

اقلیم کردستان متاثر از توده‌های هوای گرم و مرطوب مدیترانه‌ای است که این توده‌ها موجب بارندگی‌هایی در بهار و ریزش برف در زمستانها میشود  این توده‌های هوایی که از اقیانوس اطلس و دریای مدیترانه با برخورد به ارتفاعات زاگرس بخش قابل توجهی از رطوبت را بصورت بارش‌های پراکنده برف و باران در این منطقه نشان می‌دهد. تعداد روزهای یخبندان ۱۰۹ روز و میزان بارندگی سالانه در شرایط عادی اقلیمی معادل ۵۰۰ میلی متر و یا بالاتر  می‌باشد. بیشترین میزان بارندگی مربوط به شهرهای مریوان و بانه حدود ۸۰۰ میلی متر و یا بالاتر  در سال است. نفوذ توده‌های مرطوب زمستانی و بهاری در مریوان و دریاچه زریوار تأثیر فراوانی در مرطوب و معتدل شدن هوای این ناحیه دارد. میزان رطوبت و بارش مناسب باعث ایجاد جنگل‌های انبوه بلوط و گونه‌های مختلف درختان جنگلی شده است. اما چگونە است کە این جنگلها با وجود بارش نسبتا بالا و با وجود   اب و هاوای مرطوب با اتش سوزیهای جنگلی فراوان  در چند سال اخیر مواجە بودە است.

باباپیری مدیرکل منابع طبیعی کردستان در تاریخ 25 ارديبهشت 1392 در تلویزون دولتی صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفت کە   تعداد آتش سوزی های سال گذشته در جنگل های کردستان 167 فقره در سطح 680 هکتاربودە است و همچنین گفت کە  95 درصد آتش سوزی های رخ داده در جنگل های استان کردستان مصنوعی است یعنی عامل انسانی در آن نقش اصلی داشته است.

 بنا بر همین گزراش اتش سوزی در مناطق جنگلی کردستان بالاتر از مناطق دیگر ایران است، این در حالی است کە مناطق کردستان یکی از نادر مناطقی است کە در ان میزان رطوبت هوا و میزان بارندگی بسیار بالاست. در همین گزارش امدە است کە افرادی بطور مستمر بە شاخە زنی جنگلهای کردستان مشغول هستند کە این نیز خود یکی از عوامل تهدید کنندە جنگلهای بخصوص در مناطق حد فاصل شرق و جنوب کردستان (مناطق  مرزی اقلیم کردستان در  ایران و مناطق  مرزی اقلیم کردستان در عراق هستند.

در گزارشهایی کەدر طول سالهای گذشتە از جانب فعلان حقوق بشر و فعالان محیط زیست بدست ما رسیدە است بارها بە این اشارە شدە است کە نیروهای انتظامی عامل اتش سوزیها در جنگلهای کردستان میباشند.  در همین رابطە  شاهد ان نیز هستیم کە  نیروهای انتظامی از اقدام فعالان محیط زیستی و مردم محل برای خاموش کردن این اتش سوزیها جلوگیری بعمل اوردەاند کە بارها  بە ضرب و شتم نیروهای انتظامی نسبت مردم انجامیدە است. در همین رابطە تعداد زیادی  از فعالان محیط زیستی نیز بازداشت و بە جرایمی از جملە محاربە و مخالف دستگاە حکومتی محکوم  بە سالها زندان شدەاند . همچنین بسیاری از این انجمنهای خود جوش محیط زیستی در این مناطق نیز غیر قانونی و مخالف نظام از جانب قوە قضایی اعلام شدە است.  

بر همین مبنا میتوان بە خوبی ثابت کرد کە نیروهای انتظامی درجهت  هر جە بیشتر در کنترل قرار دادن مناطق جنگلی کردستان با بە اتش کشیدن  جنگلها و مناطق مرطعی در هر چە بیشتر تسیهیل بودن و  در دید قرار دادن امد و رفتهای مردم منطقە، جنگلهای کردستان  را بە اتش میکشاند.  کە بارها در گزارشات پیشین از طرف فعالان محیط زیستی و فعالان مدنی بە ان اشارە شدە است. 

بە اتش کشیدن این جنگلها نە تنها بە وضعیت زیستی حیوانات لطمە سنگیینی وارد میکند و زیر بنای اقتصادی ان مناطق نیز از بین رفتە و یا در حال از بین رفتن میباشد  کە  بە نوبە خود یکی از عومل عدم  وجود اشتغال برای مرزنشیان مناطق کرد نشین تبدیل شدە است کە در این میان  بسیاری ازمرز نشینها  را وادار کرده‌ است که‌ برای رسیدن به‌ یک زندگی ابتدای مجبور به‌ کولبری در مقابل دستمزدی بسیار کم در مناطق مرزی کند تا بدین وسیله‌ امرار معاشی برای زندگی کردن خود بدست بیاورند. این در حالی است کە کردستان در چندین  دەهە گذستە یکی از منابع صادر کنندە گوشت و پوست و میوەجات بە تمام ایران و نیز کشورههای همجوار بودە است. کە امروز اثری از ان در کردستان دیدە نمیشود.

همچنی میتوان از نظر اب و هوایی نیز بە این اشارە کرد کە در سالهای اخیر ما شاهدە بودەایم کە گرد و غبارهای صحرای عربی بارها اسمان شهرهایی دور از مرز را  مانند سنندج و سقز را نیز   پر کردە است کە خود باعث رشد سریع امراض ریوی  درمیان شهروندان این مناطق  شدە است.  در حالی کە اینگونە پدیدەها در گذشتە در این شهرها وجود نداشتە و عامل ان  چیزی جز فرایند بە اتش کشیدن همان جنگلها و مراطع نیست.

 جمعیت حقوق بشر کرد در اروپا

سعید سنندجی

نویتـرین هەواڵ و بابەت


فارسی